Heraanleg op- en afrittencomplex van E40 in Drongen

Het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen voldoet niet aan de normen van deze tijd, noch op vlak van veiligheid, noch op vlak van vlotte doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer studeert al geruime tijd op een herinrichting. Daarbij wordt zowel gekeken naar het nieuwe knooppunt zelf als naar het effect op de leefbaarheid van Baarle.

Hoe ver staat het project?

De eerste stap naar een nieuw op- en afrittencomplex, is onderzoeken waar het nieuwe knooppunt het beste kan komen. Alle voor- en nadelen van verschillende locaties zijn in kaart gebracht. Alle haalbare scenario’s worden meegenomen in het plan-MER (planmilieueffectenrapport). Per locatie is ook afgetoetst hoe de bedrijvenzone Drongen I op een vlotte en veilige manier kan ontsloten worden en hoe het doorgaand verkeer op de N466 kan gestuurd worden. Kortom, op dit moment liggen heel wat scenario's op tafel om onderzocht te worden in het plan-MER. Een keuze voor één scenario is met andere woorden nog niet gemaakt.

Een samenvatting van het onderzoek dat is gevoerd om tot de huidige varianten te komen, kun je hier downloaden.

Kennisgevingsnota plan-MER ter inzage

De eerste stap in een plan-MER is de opmaak van een kennisgevingsnota. Daarin worden de verschillende alternatieven beschreven, uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden gebracht en op welke manier dat zal gebeuren. De bedoeling van de kennisgevingsnota is het milieueffectenrapport beter en vollediger maken. U kunt bijvoorbeeld, mogelijke milieueffecten aanbrengen die niet in het kennisgevingsdossier vermeld staan, of u kunt zelf alternatieven voorstellen. In deze fase kunt u geen bezwaar indienen tegen het project. 

De kennisgevingsnota lag van 1 februari 2018 tot en met 2 maart 2018 ter inzage.

Communicatie

Op 9 juni 2017 vond een infovergadering plaats. De presentatie bevat het traject dat tot nu toe afgelegd is en de verschillende varianten. Na de infovergadering zijn er rondetafelgesprekken geweest met een 40-tal bewoners en ondernemers die nog vragen en suggesties hadden. We zijn aan de slag gegaan met de feedback en hebben nog twee extra varianten onderzocht. Er zijn ook bijkomende verkeerstellingen gebeurd. Hieronder vindt u de link naar het verslag van het extra onderzoekswerk en de presentatie van de feedbackvergadering hierover: