Ontwerprichtlijnen

Komt er een nieuw fietspad in uw gemeente? Wordt het voetpad heraangelegd?

Het ontwerpen van weginfrastructuur vraagt een uitgebreide kennis en expertise. Ontwerpers kunnen daarom terugvallen op de ontwerprichtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).


We bundelen informatie en richtlijnen over de verschillende aspecten van wegherinrichting in onze vademecums en werk- en handboeken .

Toegankelijkheid

Vademecum Toegankelijk Publiek Domein

Toegankelijkheid is in ons dagelijks leven heel belangrijk. Hoe vaak ergeren we ons niet aan werken op het voetpad of een auto op het zebrapad? Tips en informatie om straten en pleinen veilig en comfortabel te maken, met extra aandacht voor mensen met een beperking. 

Wat kan je er onder andere in terugvinden?

 • Doorgangsruimte actieve weggebruiker en rolstoelen
 • Inrichten van oversteekplaatsen voor blinden en slechtzienden
 • Afmetingen voor parkeerplaatsen
 • Onderhoud

Meer info in het "Vademecum Toegankelijk Publiek domein".

Voetgangers

Vademecum Voetgangersvoorzieningen

Hoe moet je de publieke ruimte (her)inrichten op maat van voetgangers? De richtlijnen bewaken het comfort en de veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers.

Met onder meer aandacht voor:

 • Breedte van voetpaden
 • Voetgangersroutes selecteren
 • Inrichten van de voetgangersruimte
 • Voorzieningen bij bushaltes of oversteken
 • Signalisatie en onderhoud
 • Winterdienst
 • Speelstraten

Meer info in het "Vademecum Voetgangersvoorzieningen".

Fietsers

Vademecum Fietsvoorzieningen - binnenkort nieuwe versie!

Het referentiekader voor de aanleg en onderhoud van verkeersveilige fietsinfrastructuur. Met regelmatige updates zodat de nieuwste kennis en inzichten vlot verspreid kunnen worden.

Ondermeer deze wijsheden haal je eruit:

 • Materiaalgebruik (asfalt!)
 • Fietssuggestiestroken
 • Paaltjes op fietspaden
 • Verlichting, trillingscomfort en fietshellingen
 • Fietsen in eenrichtingsstraten
 • Signalisatie bij werkzaamheden

Meer info in het "Vademecum Fietsvoorzieningen".

Schoolomgevingen

Werkboek Schoolomgeving

Een bundeling van goede praktijken en methodieken om een schoolomgeving veiliger te maken. Met als doel het gewenste gedrag van de weggebruikers in de schoolomgeving te vergemakkelijken en het ongewenste gedrag te beperken.

Het boek heeft 3 onderdelen, volgens de 3E-benadering:

 • Educatie
 • Sensibilisatie
 • Handhaving

Meer info in het "Werkboek Schoolomgeving".

Parkeren

Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid

Wegwijs om een duurzaam parkeerbeleid uit te bouwen, gebouwd op ervaringen van steden en gemeenten.

Als wegwijsboek is het vademecum in verschillende situaties bruikbaar, zoals:

 • Wat is een duurzaam parkeerbeleid?
 • Mogelijkheden tot beheer en handhaving
 • Ontwerprichtlijnen en parkeersystemen
 • Parkeerproblemen bij nieuwbouwprojecten of uitbreidingen van bestaande activiteiten

Meer info in het "Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid".

Motorijders

Vademecum Motorijdersvoorzieningen

Motorijders zijn een kwetsbare groep onder de weggebruikers. Dit vademecum geeft meer achtergrond over de specifieke behoeftes om hun verkeersdeelname veiliger te laten verlopen. Met een aantal eenvoudige basisprincipes kan de verkeersveiligheid voor motorijders verhoogd worden.

Zo kan er rekening gehouden worden met:

 • Textuur van het wegdek
 • Bochtstralen
 • Speciale noden voor verkeersdrempels
 • Het principe van de obstakelvrije zone

Meer info in het "Vademecum Motorijdersvoorzieningen".

Veilige wegen en kruispunten

Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten

Een bundeling van alle nuttige inzichten voor de aanpak van gevaarlijke punten en dit op maat van elke weggebruiker. Mét aandachtspunten voor een aantal veelvoorkomende oplossingen.

Wat komt er zoal in terug?

 • Checklist voor ontwerp en uitvoering
 • Hoe wordt de beste kruispuntoplossing gekozen?
 • Voor-en nadelen van alle verschillende soorten kruisingen

Meer info in het "Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten".

Vergevingsgezinde wegen

Vademecum Vergevingsgezinde Wegen

Inschrijven voor infonamiddag VVW "Vademecum Vergevingsgezinde Wegen"

Een vergevingsgezinde weg is een weg ontworpen met een specifieke klemtoon op het voorkomen en inperken van schade aan mensen en goederen bij ongevallen.

Het vademecum behandelt onder andere volgende onderwerpen:

 • Basisprincipes energie en krachten
 • Inschatten van risico`s
 • Veiligheidsstroken
 • Stopstroken en redresseerstroken
 • Omgaan met obstakels en afschermende constructies

Binnenkort meer info in het nieuwe "Vademecum Vergevingsgezinde Wegen". Of lees het oude "Handboek Vergevingsgezinde Wegen".

Handboek Vergevingsgezinde infrastructuur voor kwetsbare weggebruikers

Wordt verwacht...

Wegverlichting

Lichtvisie Vlaamse Autosnelwegen
Lichtvisie Vlaamse Gewestwegen

De lichtvisie bepaalt een aantal regels welke wegsegmenten en conflictpunten wel of niet verlicht moeten worden.

Wat bevat de lichtvisie?

 • Beslissingsbomen
 • Flankerende maatregelen en voorwaarden
 • Wat met verlichting voor voetgangers en fietsers
 • De technologie

Meer info in de "Lichtvisie Vlaamse Gewestwegen" en de "Lichtvisie Vlaamse Snelwegen".

Autosnelwegen

Vademecum Weginfrastructuur (VWI)

Het Vademecum weginfrastructuur VWI deel autosnelwegen is een document van zo’n 150 pagina’s dat alle ontwerprichtlijnen bundelt over het geometrisch ontwerp van snelwegen.

Wat kan je er zoal in vinden?

 • Hoe breed moet een rijstrook zijn?
 • Hoe breed is een pechstrook?
 • Wat zijn de nodige boogstralen?

Meer info in het "Vademecum Weginfrastructuur (VWI)".

Verkeerslichten

Handboek Verkeerslichtenregeling

Wordt verwacht...