De ontknoping van Mechelen: een mobiliteitsstudie rond de herinrichting van knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid

Mechelen is vandaag een goed bereikbare regio. Maar dit komt steeds meer onder druk te staan. Vooral op het knooppunt Mechelen-Noord is de verkeerssituatie vandaag erg complex en onoverzichtelijk, wat zich vertaalt naar verkeershinder op de E19 en het omliggende wegennet. Tegelijkertijd zullen nieuwe ontwikkelingen in de regio de verkeersdruk de komende jaren nog verhogen. Daarom onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in een mobiliteitsstudie de mogelijkheden voor een vlottere verkeersafwikkeling op en rond de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. In die studie bekijken we een herinrichting van de huidige knooppunten én de ontwikkeling van een westelijke ringweg (N109) die de beide knopen met elkaar verbindt.

Knooppunten niet afgestemd op huidige verkeersstromen

Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid zijn erg drukke verkeersknooppunten. Deze knooppunten verdelen het verkeer tussen de E19, de stad Mechelen en de achterliggende gebieden. De aansluiting van de hoofdwegen op de E19 is in beide gevallen niet optimaal, waardoor deze knooppunten de grote verkeersstromen niet (meer) kunnen slikken. Dat resulteert in verkeershinder zowel op de autosnelweg, als op de omliggende hoofdwegen (bijvoorbeeld de R6/N16 voor Mechelen-Noord of de N1 voor Mechelen-Zuid). En daardoor verloopt ook de ontsluiting van de industrieterreinen naar de E19 vaak erg stroef.

Doorgaand verkeer van de Vesten halen

Daarbij komt dat de Mechelse Vesten nu erg veel doorgaand verkeer moeten verwerken, terwijl ook hier de capaciteit niet voldoende is. De ringweg rond de Mechelse binnenstad is ontworpen voor de verdeling van lokale bestemmingsverkeer. En daar wil de stad Mechelen op termijn ook terug naartoe. Het doortrekken van de R6 ten noorden van de stad en de aanleg van de zuidoostelijke Tangent vormen straks een aantrekkelijk alternatief voor het doorgaande verkeer dat nu de Vesten gebruikt. Ten westen van de stad ontbreekt echter een schakel die het doorgaand verkeer zou kunnen opvangen.

Mechelen klaarmaken voor de toekomst

Om een oplossing voor de toekomst te zoeken en Mechelen bereikbaar te houden, onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer hoe een herinrichting van de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid de doorstroming en verkeersafwikkeling kan verbeteren, en welke concrete aanpassingen hiervoor nodig zijn. Binnen deze studie wordt tegelijk ook onderzocht of de aanleg van een westelijke ringweg een hoogwaardige aanvulling kan zijn en een goed alternatief kan vormen voor de westelijke Vesten.

Hieronder vind je een overzicht van het 'projectgebied' dat het voorwerp vormt van de studie:

Mechelen-Noord:

 

En Mechelen-Zuid:

Een proces van lange adem

De studie die AWV nu opgestart heeft, is de eerste stap in een lang proces om de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid toekomst-proof te maken. Momenteel werken we aan een startnota waarin we verschillende scenario’s bekijken voor een herinrichting van de huidige infrastructuur. Dit verkennend onderzoek is een verkeerstechnische studie. Later zullen mogelijk ook nog andere studies en procedures volgen zoals een milieueffectenonderzoek en omgevingsvergunning.

In het najaar zullen we de eerste resultaten van dit verkennend onderzoek aan de Mechelenaar tonen tijdens een publiek infomoment. Zo willen we de omgeving van bij de start betrekken bij de verdere ontwikkeling en kunnen geïnteresseerden hun mening en suggesties over de eerste resultaten en denkrichtingen met ons delen.