Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan de doortrekking van de N171 in Rumst. In deze derde fase wordt de N171 doorgetrokken tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst. Deze fase maakt deel uit van het grotere project waarbij de gewestweg N171 wordt doorgetrokken vanaf de E19 tot voorbij de A12. In 2015 werd fase 2 van de doortrekking (beter gekend als 'De Banaan') afgerond, waarbij een verbinding tussen het industrieterrein van Niel en de A12 gerealiseerd werd.

Doel?

De nieuwe ontsluitingsweg tussen de N177 (de parallelweg van de A12) en de Eikenstraat zal de industriegebieden in de omgeving beter ontsluiten en de dorpskernen van Rumst, Boom en Aartselaar ontlasten van sluipverkeer. Vooral de Pierstraat in Aartselaar zal verlicht worden van de verkeersdrukte die men er al jaren kent. De huidige, zeer drukke N171 loopt dwars door deze woonstraat in het zuiden van Aartselaar, wat een zware impact heeft op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Daarnaast verbindt de weg het stedelijk gebied rond Boom (Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle) met het hoofdwegennet in oostelijke richting. In het mobiliteitsplan van de Rupelstreek is de verbinding een aanvulling op de A12 en de N177 en heeft ze als doel om de Rupelstreek beter te ontsluiten naar het hoofdwegennet en naar de Antwerpse stadsrand in oostelijke richting. Gezien de Rupelstreek in westelijke en ook in zuidelijke richting moeilijk ontsluitbaar is, wordt ook een lokale ontsluiting in oostelijke richting belangrijk geacht. 

Door een vlotte verbinding voor auto- en vrachtverkeer aan te leggen, verbetert op lokale wegen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor openbaar vervoer.

Het is niet de bedoeling om de A12 met de E19 te verbinden. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom is er ook geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.

Stand van zaken

Alvorens een schop in de grond kan, moet eerst het ontwerp van het wegvak afgerond worden. Eind dit jaar wil AWV een nieuw studiebureau aanstellen worden om de bestaande voorontwerpplannen verder uit te werken en op punt te stellen.

In de loop van 2018 en 2019 zal dus nog gestudeerd en getekend worden zodat in 2019 de omgevingsvergunning kan aangevraagd worden.

Daarnaast zijn de onderhandelingen voor het verwerven van de noodzakelijke gronden lopende.

Start werken

Eens AWV een omgevingsvergunning heeft, kan een aannemer aangesteld worden om de werken uit te voeren.

AWV verwacht de werken in de loop van 2021 te kunnen starten.

Ontwerp

Het traject volgt het tracé dat vroeger in het gewestplan is gereserveerd ter hoogte van de voormalige spoorwegbedding tussen Kontich en Boom. De weg telt één rijvak in iedere richting met een brede middenberm en ligt deels verzonken in het landschap, deels op een dijk om enkele waterlopen te kruisen.

Parallel met de weg wordt een nieuw fietspad voorzien tussen de 's Heerenbaan de Eikenstraat volgens het tracé van de oude spoorwegberm. Verder komt er ter hoogte van de Predikherenhoevewijk (Leliënlaan) ook nog een voetgangers- en fietsersbrug over de N171 die de buurtwegen in de omgeving met elkaar verbindt. 

Op het einde van de expressweg, waar het T-kruispunt met de Eikenstraat ligt, wordt een rotonde voorzien met fietstunnels. De aansluiting op de rotondebruggen op de N177, boven de A12, ligt al klaar.

Verder zijn er gezien de bovenlokale verbindingsfunctie van de weg geen voetpaden voorzien.

Zorg voor omgeving

AWV wil de nieuwe infrastructuur zo goed mogelijk inpassen in de landelijke omgeving. Zo is er ruimte voorzien voor geluidsbermen, een brede groene buffer en boscompensatie. Het concrete landschapsplan en de maatregelen voor fauna en flora moet nog vorm krijgen in de geplande studie.

Daarnaast zal een deel van de weg wat dieper, verzonken in het landschap liggen. De Predikherenhoevestraat wordt niet op de expressweg aangesloten maar loopt in een brug over de halfverzonken N171. 

Er worden langs het traject ook grachten en zo nodig een bufferbekken voor de goede regenwaterafvoer voorzien en erftoegangswegen voor de toegang tot de velden voor landbouwvoertuigen.

Omwille van het belang dat AWV hecht aan de zorg voor de omgeving, zal in de geplande studie een Milieu Effecten Rapport (MER) worden opgemaakt. Dit MER dient om nadien de milderende maatregelen bij het ontwerp van de weg voor te stellen.

Communicatie

We willen u graag bij iedere stap van het proces op de hoogte houden van de vorderingen. Wanneer AWV en het studiebureau het ruimtelijk voorontwerp definitief hebben bepaald, wordt dit aan het publiek voorgesteld.

Daarna, bij het indienen van de omgevingsvergunning, zullen we iedereen verder informeren over de plannen voor de nieuwe weg, het ontwerp, de impact, de milderende maatregelen en de timing van het project. Ook nadien zullen we uiteraard ook tijdig en geregeld communiceren over belangrijke ontwikkelingen in dit project. Zo zal voor de start van de werken nog uitgebreid gecommuniceerd worden over hoe we de werken aanpakken en welke hinder deze met zich meebrengen.