Ombouw N49 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en West-Kapelle

Het tracé tussen Den Hoorn en Westkapelle

N49 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en Lapscheure

Voor dit deelproject is de omvorming al gerealiseerd met een parallelweg langs de noordzijde van de N49.

N49 van Lapscheure tot Hoeke

Deelproject Hoeke

In het streefbeeld van 2004 was voorzien dat de parallelweg ter hoogte van Hoeke via de bestaande brug aan de Oude Westkapellestraat werd omgeleid.

Streefbeeld Hoeke (2004)

Na de uitvoering van de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie werd beslist om dat streefbeeld aan te passen.
Er zal een nieuwe brug op maaiveldniveau worden gebouwd over de Damse Vaart zodat de parallelweg aan de noordzijde van de N49 via die nieuwe brug over de vaart kan. Het voordeel van deze oplossing is dat het verkeer op de parallelweg  niet in het centrum van Hoeke moet passeren en de bestaande brug enkel voor lokaal verkeer moet functioneren.  

Gekozen tracé met aanpassing streefbeeld (2015)

In het ontwerp zat wel nog een knelpunt: de nieuw aan te leggen parallelweg over de Damse Vaart ligt op maaiveldniveau waardoor je een gelijkgronds kruispunt creëert met het drukke fietsverkeer op de Damse Vaart Noord. Om de veiligheid nog te verbeteren werd besloten om fietsers op de Damse Vaart Noord via een fietskoker (een betonnen U-bak) onder de bruggen door te leiden.

Ondertussen is het definitieve ontwerp in de eindfase.  De onteigeningsprocedure is momenteel lopende. Daarna kan het dossier worden aanbesteed.  Een precieze startdatum voor de werken is nog niet gekend aangezien we moeilijk kunnen inschatten hoe lang die te doorlopen procedures in beslag nemen.

Vanaf 16 december 2019 starten voorbereidende werken: er wordt een tijdelijke dam aangelegd in de Damse Vaart. Meer info hierover vind je hier

 

Deelproject Lapscheure

In het streefbeeld van 2004 was voorzien dat de Vredestraat via een tunnel onder de N49 doorgaat waarbij die tunnel ten westen ligt van het huidige tracé van de Vredestraat.

Streefbeeld (2004)

In de plan-MER-studie en haalbaarheidsstudie werden naast dit streefbeeld model nog 13 andere varianten onderzocht op hun milieueffecten en ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid. De Vlaamse Overheid koos als voorkeursalternatief de versie waarbij de N49 op het huidige tracé op maaiveldniveau blijft waarbij de Vredestraat via een tunnel onder de N49 doorgaat maar dan niet terug aansluit op de Vredestraat maar op de Lapscheurestraat (buiten de dorpskern).  Dit heeft als voordeel dat het verkeer tussen Damme en Knokke-Heist niet door de dorpskern van Lapscheure hoeft te rijden. Het deel van de Vredestraat waar de school ligt wordt bovendien doodlopend en dus verkeersluw. Een andere reden die heeft meegespeeld in de keuze voor dit alternatief was de goede score op financiële en technische haalbaarheid. 

Gekozen tracé met aanpassing streefbeeld (2015)

Ontwerp 2015: Zicht vanop Vredestraat die in een tunnel onder de N49 door gaat.

Ondertussen is het definitieve ontwerp afgerond en goedgekeurd. Het fietspad in de tunnel werd wel nog aangepast: in plaats van fietspaden aan beide zijden van de weg werd gekozen voor een verhoogd liggend dubbelrichtingsfietspad langs de noordkant om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. 


Aangepast ontwerp tunnel Vredestraat met dubbelrichtingsfietspad aan noordkant 

In de loop van 2019 zal de procedure voor grondinname starten.  Daarna kan het dossier worden aanbesteed. Een precieze datum voor de start van de werken is nog niet gekend aangezien dat afhankelijk is van het verloop van die procedures.

 

Deelproject Nonnendijk

De Nonnendijk takt vandaag al niet meer aan op de N49 maar op de parallelweg. Na de omvorming van de N49 tot autosnelweg zullen fietsers de autosnelweg kunnen dwarsen via de tunnel aan de Vredestraat of de tunnel aan de Waterpolder. Maar tussen die twee tunnels ligt een te grote afstand voor fietsers. Er zal daarom ook een fietstunnel worden aangelegd ter hoogte van de Nonnendijk. Momenteel wordt nog onderzocht of die tunnel enkel toegankelijk moet zijn voor fietsers of ook voor landbouwverkeer. 

N49 van Hoeke tot Westkapelle

De parallelweg sluit via een rotonde aan op de N376 Dudzelestraat. Van daar uit kun je via de grote rotonde op de N49 doorrijden naar Knokke of via het complex A11-N49 naar Antwerpen of naar Brugge. Deze werken zijn momenteel in uitvoering in het kader van de aanleg van de A11. Dit deel van de parallelweg zal in gebruik genomen worden in 2017.