Ring rond Zoersel

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een ringweg rond Zoersel. Die nieuwe N14 zal de dorpskern ontlasten van de verkeersdrukte die men er al jaren kent. De huidige, zeer drukke N14 loopt dwars door het centrum, wat een zware impact heeft op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Dagelijks passeren er op de N14 door Zoersel ruim 15 000 voertuigen, waarvan bijna een kwart vrachtwagens. Een belangrijke oorzaak van de drukte is het naburige op- en afrittencomplex van de E34. De N14 is ook een drukke verbindingsweg tussen het hinterland (regio Hoogstraten) en de E34. Tegelijk slikt hij ook veel zwaar verkeer van en naar het industriegebied in Malle.

Stand van zaken

Alvorens een schop in de grond kan moeten eerst een aantal administratieve procedures doorlopen worden. Zo moet het afschaffen en verleggen van buurtwegen administratief geregeld worden en vraagt ook de opmaak van de bouwaanvraag een grondige voorbereiding. Daarnaast zijn de onderhandelingen voor het verwerven van de noodzakelijke gronden lopende.

Start werken 2019

Wat betreft de administratieve procedure rond de buurtwegen voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer in de zomer van 2017 het dossier af te werken. De bouwaanvraag zou in de loop van het najaar moeten volgen. Als alles vlot verloopt kan het archeologisch onderzoek dat steeds aan dergelijk project vooraf gaat gestart worden in 2018. Daarna kunnen de nutsmaatschappijen aan de slag om leidingen te verplaatsen en vernieuwen. De eigenlijke werken voor de aanleg van de ring moeten starten in 2019.

Ontwerp

De ringweg zal langs het dorp van Zoersel worden aangelegd, in de daarvoor bestemde reservatiestrook. De huidige N14 krijgt zowel in het zuiden als in het noorden een aansluiting op de ring.

Enkele kenmerken van de geplande ringweg:

  • 2 X 1 rijstrook
  • 70 kilometer/uur
  • Geen verlichting (behalve bij de kruispunten)
  • Geen voetpaden
  • Geen fietspaden (fietsers worden langs de oude N14 doorheen de dorpskern geleid)
  • Ondertunneling voor auto- en fietsverkeer bij Herentalsebaan
  • Ondertunneling voor fietsers bij Salphensebaan
  • Grachten voor waterhuishouding

Zorg voor omgeving

De ring wordt aangelegd met respect voor de landelijke omgeving rond Zoersel en de nabijheid van beschermd gebied. Aan de binnenzijde van de ring (kant van de dorpskern) zal een geluidsberm de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken. Op tal van plaatsen langs de ring komen er maatregelen ten gunste van fauna en flora, zoals ecokokers, geluidschermen, rasters en hop-overs voor reeën, kleine zoogdieren en amfibieën.

Communicatie

We willen u bij iedere stap van het proces op de hoogte houden van de vorderingen. Een eerste keer zal zijn bij het indienen van de bouwaanvraag dat normaal dit najaar gebeurt. Dan zullen we u informeren over de plannen voor de nieuwe ring, het ontwerp, de impact en de timing van het project. Daarna zullen we u uiteraard ook tijdig en geregeld op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in dit project.  Zo zal voor de start van de werken uiteraard nog uitgebreid gecommuniceerd worden over hoe we de werken aanpakken en welke hinder deze met zich meebrengen.