Studie naar herinrichting Mechelsesteenweg (N26) Herent / Leuven

In de toekomst plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een herinrichting van de Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de R23. Een studiebureau voerde de afgelopen jaren al heel wat studiewerk uit over de inhoud van deze herinrichting. Dat studiewerk is nog niet afgerond, maar is in 2019 hervat. Wanneer een herinrichting plaatsvindt en hoe die er precies zal uitzien, kunnen we op dit moment dan ook nog niet zeggen. Daarvoor moeten eerst de noodzakelijke procedurele stappen worden doorlopen, te beginnen met de afronding van het studiewerk en de opmaak van een voorontwerp.

Zodra er meer informatie beschikbaar is over de volgende stappen binnen het project, leest u daarover op deze webpagina.

Voortzetting studieopdracht in 2019

Een oplossing voor het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de E314 en de R23 dringt zich al enkele jaren op. Vooral ter hoogte van het complex met de E314 zorgt een chaotisch en onduidelijk wegbeeld voor heel wat doorstromings- en veiligheidsproblemen. Eerder studiewerk resulteerde in een voorontwerp waarin de krijtlijnen van verschillende scenario’s voor een herinrichting werden uitgewerkt. Nu de randvoorwaarden voor het verdere studiewerk zijn afgebakend, gaat het studiebureau opnieuw aan de slag.

Vlottere doorstroming en veiliger verkeer op de Mechelsesteenweg 

Het studiebureau zal een aantal scenario’s onderzoeken die veiliger verkeer en een vlottere doorstroming op de N26 beogen. Concreet worden er een aantal aanbevelingen voor de herinrichting van de volgende drie verkeersknooppunten geformuleerd:

Op- en afrittencomplex E314

De gelijkvloerse kruisingen met fietsers ter hoogte van de op- en afritten van de E314 en de oncomfortabele, onveilige situatie van de fietspaden in deze zone geven aanleiding tot ongevallen. De verkeersstroom van de zwakke weggebruikers verloopt niet alleen onveilig, maar veroorzaakt ook doorstromingsproblemen op de N26.

Tussen AWV en de betrokken partijen bestaat er daarom eensgezindheid over een herinrichting van het complex waarbij gebruik wordt gemaakt van ongelijkgrondse kruisingen, dat wil zeggen door gebruik te maken van fietstunnels en -bruggen. Een toekomstige herinrichting, waarbij fietsers door een tunnel onder de op- en afritten van het complex fietsen en via een brug over de E314, zal zowel op vlak van doorstroming als op vlak van veiligheid voor een vlottere verkeersafwikkeling zorgen.

Ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E314 en de aansluiting van de Oude Mechelsesteenweg (N26a) met de Mechelsesteenweg veroorzaakt de opeenvolging van drie lichtengeregelde kruispunten doorstromings- en veiligheidsproblemen. Het wegwerken van deze gevaarlijke verkeerssituatie is voor AWV prioritair. In afwachting van een grotere herinrichting wordt dit probleem daarom op kortere termijn aangepakt. Vooraleer de lichtenregeling op de kruispunten wordt aangepast, vinden er simulaties en tellingen plaats. Op basis van die gegevens zal de regeling van de verkeerslichten beter op elkaar worden afgestemd. Maximaal conflictvrije kruispunten voor veiligere verkeerssituaties met zo weinig mogelijk weerslag op een vlotte doorstroming van het verkeer zijn daarbij de doelstelling.

Herbekijken aansluiting Oude Mechelsesteenweg (N26a)

De huidige aansluiting van de Oude Mechelsesteenweg (N26a) op de Mechelsesteenweg (N26) bevindt zich ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314. Omdat deze opeenvolging van kruispunten voor heel wat verkeersproblemen zorgt (zie hierboven), wil AWV de N26a bij een herinrichting centraler op de N26 tussen de verbinding R23-E314 laten aansluiten. Het verdere studiewerk zal meer duidelijkheid geven over waar die aansluiting verkeerstechnisch het best wordt voorzien en wat dat betekent voor de ontsluiting van Kareelveld.

Kruising N26 met R23

In afwachting van een totaalplan voor de R23 wil AWV de herinrichting van dit knooppunt beperken tot een optimalisatie van de bestaande inrichting. De studie zal daarom focussen op lokale ingrepen die een direct impact hebben op de verkeerssituatie ter hoogte van de kruising van de N26 met de R23.