Aanleg Rondweg rond Asse (N9k)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil de levenskwaliteit van het centrum van Asse verbeteren door de aanleg van een rondweg. Als het doorgaande verkeer rond het centrum heen geleid wordt, krijgt de Stationsstraat ruimte en zuurstof om een aangename en bruisende kern te worden. 
 
Na een aantal hoorzittingen waarop de omwonenden van de Rondweg uitleg kregen over de nieuwe ruimtelijke bestemming van bepaalde gebieden in Asse, legde het provinciebestuur in 2016 met het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) van het “Kleinstedelijk Gebied Asse” een reserveringsstrook (een gebied) vast. Binnen die reserveringsstrook komt uiteindelijk de nieuwe Rondweg rond Asse (N9k). Concreet moeten nog twee delen van de Rondweg aangelegd worden. Het oostelijke stuk loopt van de rotonde van Huinegem tot de aansluiting op de N9 in Kalkoven. Het westelijke stuk loopt van Kalkoven tot de aansluiting met de Edingsesteenweg (N285).  Het eerste stuk van de Rondweg werd reeds in 2009 afgewerkt. 

Rondweg Asse 3 stukken

Meer info over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan over dit tracé vindt u hier

Waarom werd deze reserveringsstrook gekozen?

Het tracé past in het gemeentelijk mobiliteitsplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Een rondweg ontlast het centrum van doorgaand verkeer en doet het opleven. Door de rondweg compact te houden, vermijden we dat het doorgaande verkeer de rondweg gebruikt als een alternatief voor de E40 en blijft de open ruimte zoveel mogelijk onaangetast. Waar het kan, wordt de Rondweg ingegraven, zodat het landschap zo weinig mogelijk verstoord wordt. 

Ook de straten die aansluiten op de Stationsstraat en de gewestweg N9 zullen baat hebben bij de Rondweg. Het sluipverkeer door de woonstraten zal na de realisatie van het project verminderen. De positieve invloed van de Rondweg zal dus verder reiken dan het centrum alleen. Toch willen AWV en de gemeente Asse er geen doekjes om winden: de Rondweg is geen oplossing zijn voor de fileproblematiek van Asse en de ruimere regio. Dat is een bovenlokale problematiek waar andere, structurele oplossingen (minder autoverkeer) voor nodig zijn die buiten de scope van dit project liggen.  

Wat gebeurt er momenteel?

Vanaf december 2018 voeren landmeters opmetingen uit binnen de vastgelegde reserveringsstrook. Op basis van die opmetingen werkt het technisch studiebureau, in samenwerking met AWV en het gemeentebestuur, het ontwerp verder af. De opmetingen en het studiewerk nemen enkele maanden in beslag.

Hoe ziet de verdere planning eruit?  

Op basis van de opmetingen en verder onderzoek werkt het technisch studiebureau Tractebel in opdracht van AWV aan een voorontwerp en een startnota. Daarin wordt aangegeven hoe de globale inrichting van de uiteindelijke Rondweg rond Asse er zal uitzien. Zodra de opmetingen en het studiewerk afgewerkt zijn, worden eigenaars van de percelen persoonlijk op de hoogte gebracht van de verdere stappen en timing. Ook via deze webpagina communiceren we over het verdere verloop van het project. 
 
Eenmaal de startnota afgewerkt is, wordt deze besproken in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC). De GBC is een overlegforum waar experten van AWV, de gemeente, De Lijn en andere instanties mobiliteitsprojecten beoordelen. Op een GBC-vergadering kunnen ook deskundigen in leefmilieu of vertegenwoordigers van lokale verenigingen uitgenodigd worden. Voor een voorontwerp of een ontwerp definitief goedgekeurd wordt, geeft een onafhankelijke kwaliteitsauditor haar of zijn advies i.v.m. het project.

Rond dezelfde tijd organiseren we een informatieavond waarop we de inwoners zicht geven op het tracé en het proces van uitvoering. De exacte datum voor dit infomoment hangt af van de duurtijd van de opmetingen en het studiewerk en communiceren we van zodra die bekend is.

De volgende grote stap in het project is de opmaak van een projectnota waarin een definitief ontwerp uitgewerkt wordt. Op basis van dat ontwerp wordt een uitvoeringsontwerp gemaakt waarmee een aannemer aan de slag kan.

De ontwerper houdt, in samenspraak met AWV en de gemeente, rekening met de adviezen die mogelijk door andere partijen ingediend werden. AWV stelt een technisch studiebureau aan dat instaat voor de opmaak van het ontwerp en de projectnota. Voordat de eigenlijke aanleg van de Rondweg start, wordt een aannemer aangesteld.

Over de verschillende stappen in het proces zal AWV als bouwheer communiceren via deze webpagina, via het gemeentelijk informatieblad en - bij belangrijke mijlpalen - bewonersbrieven die verspreid worden in de omgeving van het projectgebied.