Herinrichting 2 kruispunten Bergensesteenweg [N6] in Sint-Pieters-Leeuw: N6 met Georges Wittouckstraat en Olmenlaan

Weg
Datum Najaar 2018 - 2020

UPDATE 1/03/19: eerder stond op deze webpagina te lezen dat de werken in het najaar van 2019 zouden kunnen starten. Die timing schuift op: de eigenlijke herinrichting zal volgens de huidige planning pas in het voorjaar van 2020 kunnen starten. De verschuiving in de timing is het gevolg van bijkomend onderzoek dat de rioolbeheerder Fluvius moet doen, om de dimensionering van de nieuwe riolering te bepalen. Daarna moeten de nutsmaatschappijen hun planning nog aanpassen aan de - mogelijk - aangepaste plannen van Fluvius.  Zodra AWV meer concrete informatie heeft over de startdatum van haar werken, zullen we dat op deze webpagina melden. 

  • Wat: Herinrichting van twee kruispunten met de Bergensesteenweg (N6)
  • Waar: Kruispunt N6 met Georges Wittouckstraat | Kruispunt N6 met Olmenlaan
  • Waarom: Veiliger en compacter maken van twee kruispunten voor alle weggebruikers, betere doorstroming bekomen voor de lijnbussen d.m.v. een busstrook richting Halle
  • Wanneer: Start nutsmaatschappijen zomer 2019

Situering van het project / samenwerking partners

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werken samen aan de verbetering van de kruispunten van de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan met de Bergensesteenweg [N6]. Dit project kadert in een ruimer project van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de Bergensesteenweg (de “doortochten” Zuun en Negenmanneke). De kruispunten en het tussenliggende wegvak worden niet alleen bovengronds volledig heringericht, ook de riolering wordt volledig vernieuwd.  

Omdat een cruciaal deel van de projectzone op Brussels grondgebied ligt, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer in dit dossier nauw samen met de beheerder van de Brusselse gewestwegen Mobiel Brussel en De Lijn. 
 

Foto: Zicht op beide kruispunten zoals ze nu aansluiten op de Bergensesteenweg [N6]
Foto: Zicht op beide kruispunten zoals ze nu aansluiten op de Bergensesteenweg [N6]

Zichtbare verbeteringen en verhoogde veiligheid aan beide kruispunten voor alle weggebruikers

Het lichtengeregeld kruispunt Georges Wittouckstraat met de Bergensesteenweg [N6] en het kruispunt met de Olmenlaan worden beiden compacter, waardoor de zichtbaarheid voor iedere weggebruiker verbetert. Door de aanleg van verhoogde fietspaden en verschillende middeneilanden langs beide kanten worden er rustpunten en veilige oversteken voor fiets- en voetgangers gecreëerd. Aan het lichtengeregeld kruispunt komt er voor de fietsers en voetgangers een verkeerslicht met drukknop. Op die plaatsen waar fietsers voorrang hebben op het autoverkeer, schilderen we de fietspaden rood, zodat de fietser daar extra zichtbaar is.

Kruispunt N6 met Olmenlaan > richting Halle
    
   
   
   

Concrete aanpassingen richting Halle

De vroegere bypass vanaf de N6 naar de Georges Wittouckstraat voor verkeer vanuit Brussel verdwijnt. Als oplossing hiervoor wordt de rijweg van de Georges Wittouckstraat ter hoogte van het kruispunt met de N6 gebracht. Door die ingreep wordt het kruispunt compacter en overzichtelijk.

Na het kruispunt van de N6 met de Georges Wittouckstraat wordt het aantal rijstroken verminderd van twee naar één.
Zo wordt er ruimte gecreëerd voor een bredere middenberm verder aan het kruispunt met de Olmenlaan. Dit middeneiland biedt bescherming voor automobilisten die staan te wachten om een zijstraat in te draaien. Ze hebben ook een vertragend effect op het verkeer op de N6.

De linkse afslagstrook aan de Olmenlaan (richting Halle) wordt verlengd, waardoor het verkeer vlotter kan doorstromen.

In functie van een betere doorstroming van het openbaar vervoer van De Lijn wordt de rechterrijstrook een stuk vóór het kruispunt met de Verminktenstraat/N6 omgevormd naar een busstrook.
(Dit zie je echter niet op de afbeelding hieronder, waar je enkel beide kruispunten ziet). Na het kruispunt met de Verminktenstraat zijn er opnieuw twee rijstroken tot aan het kruispunt van de Georges Wittouckstraat.
De bushalte langs de N6 in de richting van Halle wordt wat opgeschoven, zodat we er een volwaardig busperron kunnen aanleggen en zodat de bus beter op de rijweg binnen de bebouwde kom kan halteren.​

Kruispunt N6 met Georges Wittouckstraat > richting Brussel

 

 

Concrete aanpassingen richting Brussel

Het rechtdoorgaande verkeer dat uit Halle komt richting Brussel, krijgt maar een rijstrook en een linkse afslagstrook, omdat er voor de fietsers aan de overkant van de weg - die vanuit Brussel komen-  een gescheiden fietspad aangelegd wordt. Vandaag is er geen enkele fietsvoorziening op de Bergensesteenweg tussen beide kruispunten.

Als extra veiligheidsmaatregel worden er aan beide kruispunten fysieke middeneilanden aangelegd. Zo wordt in de Olmenlaan de middenberm ter hoogte van het kruispunt met de N6 een stuk breder gemaakt om de linkse afslagstrook naar de Georges Wittouckstraat zo lang mogelijk te kunnen maken. Op die manier blijft er ruimte voor een linkse afslagstrook voor weggebruikers uit richting Halle naar de Olmenlaan. Langs beide kanten worden de weggebruikers van de linkse afslagstrook beschermd door het middeneiland.

Langs de noordelijke tak van de Bergensesteenweg [N6] wordt er ter hoogte van het kruispunt met de Olmenlaan een brede middenberm aangelegd, zodat fietsers  en voetgangers de weg in twee fasen kunnen oversteken. Tegelijkertijd schermt deze ‘verkeersgeleider’ ook het verkeer af dat vanuit richting Halle tijdens een groenfase van de verkeerslichten de Georges Wittouckstraat wil inrijden van de tegenliggend rechtdoorgaand verkeer uit Brussel.

Naast deze infrastructurele aanpassingen, komt er aan het lichtengeregeld kruispunt voor de fietsers en voetgangers een verkeerslicht met drukknop.
De fietspaden worden t.h.v. de kruispunten geaccentueerd door het gebruik van een rode coating (indien de fietser voorrang geniet op het autoverkeer).

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen (gas, water, etc)

Na de afronding van onteigeningen van hoofdzakelijk opritten en parkeerplaatsen, een bijkomend grondonderzoek en de finalisering van het rioleringsontwerp zullen de nutsmaatschappijen in het “najaar 2018/begin 2019” als eerste starten met de nodige voorbereidende werken aan de nutsleidingen, op beide kruispunten.

Minderhinder-maatregelen

Beide kruispunten blijven te allen tijde open en bereikbaar.

Omdat de Bergensesteenweg een belangrijke verbindingsweg is tussen Halle en Brussel, en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal AWV in overleg met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en met Mobiel Brussel op het terrein de volgende minderhinder-maatregelen toepassen:

  • de weg zal steeds open blijven voor het verkeer in de twee rijrichtingen (maar met verminderde capaciteit)
  • de werken zullen in faseringen uitgevoerd worden om de hinder zo lokaal mogelijk te houden
  • de percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden worden d.m.v. verhardingen

Beeld van de volledige projectzone


Volledige projectzone George Wittouckstraat en Olmenlaan | Beide kruispunten met de N6 Bergensesteenweg