Kabelwerken (Elia) en vernieuwing wegdek (AWV) Scheldelaan (N101) - richting Nederland

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart 2017 - oktober 2018 (werken AWV)

Begin oktober 2018 beëindigde AWV haar werken aan de Scheldelaan (N101). De aannemer van AWV zal daarna in opdracht van Elia de resterende delen van het wegdek van de Scheldelaan nog terug opbouwen. Hierdoor zal Elia ook de communicatie vanaf begin oktober overnemen. Elia wil u graag via een digitale nieuwsbrief blijven informeren over de voortgang aan de werken aan de Scheldelaan (N101). Wenst u op de hoogte te blijven over de werken uitgevoerd door Elia? Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief van Elia over dit project via deze link: https://goo.gl/forms/5De717gCZIUJC5Bf1
Naast de digitale nieuwsbrief zal Elia ook het beantwoorden van vragen overnemen van AWV. De bereikbaarheidsadviseur zal niet meer ingezet worden op deze werf en zal vragen doorsturen naar de mailbox van Elia.
Met vragen over de werken op de Scheldelaan kan u vanaf 17 september terecht bij Elia via het telefoonnummer 0800 11 089 (tijdens kantooruren) of het e-mailadres omwonenden@elia.be.

In maart 2017 startte netbeheerder Elia, in het kader van het Brabo-project, met de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet. Gezien het wegdek hiervoor moet opgebroken worden maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van deze aanleiding gebruik om het volledige wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet te vernieuwen. De planning voorziet dat de werken van AWV tegen begin oktober 2018 afgerond zijn. 

Vernieuwing kabelverbindingen Elia

Tijdens de werken die Elia uitvoert aan het hoogspanningsnet, zijn er problemen vastgesteld aan de verbindingen van de nieuwe 150kV-kabels onder de Scheldelaan (N101). Zoals de procedure voorschrijft, heeft Elia haar kabels na de aanleg getest. Het is bij het uitvoeren van die testen dat er eerst problemen in de mofputten – dit zijn de locaties waar de kabeldelen met elkaar worden verbonden – ter hoogte van BASF naar voor kwamen. Daarna werden dezelfde problemen vastgesteld bij het testen van nog drie andere mofputten. Elia heeft daarom beslist om alle kabelverbindingen, zowel boven als onder het sluizencomplex, opnieuw te maken. Om de kabelverbindingen te vernieuwen, moet Elia de mofput terug open maken, de verbinding herstellen en de mofput terug aanvullen. Daarna zal de aannemer van AWV in opdracht van Elia een nieuwe fundering en de onder- en toplaag van het wegdek aanleggen. Dit stappenplan duurt ongeveer 2 maanden per mofput en is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Kabelverbindingen boven de sluizen hersteld - wegdek in opbouw

Op dit moment (14/09/2018) zijn alle kabelverbindingen in de drie mofputten boven het sluizencomplex hersteld. Tot vorige week is de aannemer van Elia bezig geweest met het herstellen van de verbindingen en het aanvullen van de mofputten met zand. Aansluitend is de aannemer deze week gestart met de opbouw van het nieuwe wegdek bovenop de mofputten. Eerst wordt de fundering aangelegd, waarna de onderlagen en de toplaag in asfalt worden aangebracht. Volgens de huidige planning zal de aannemer begin oktober klaar zijn met de aanleg van de nieuwe toplaag en markeringen tussen poort 6 van BASF en het sluizencomplex. Wanneer die werken klaar zijn, zijn de werkzaamheden boven het sluizencomplex zo goed als achter de rug en zal het verkeer terug aan de juiste kant kunnen rijden. De aannemer moet dan enkel nog op enkele locaties fietsoversteken en aansluitingen maken, waarvoor op een later tijdstip tijdelijk één rijstrook in elke richting wordt ingenomen.

Toplaag voor wegdek tussen Witte Molen en Oil Tanking

De herstellingswerken aan de kabelverbindingen in de mofputten onder het sluizencomplex verlopen volgens schema. De verbinding tussen de Witte Molen en Oil Tanking (mofput J1) is afgewerkt. Bovenop deze mofput is ook al de fundering aangelegd. In de loop van het najaar zal de aannemer bovenop de mofput J1 de onderlagen en de toplaag in asfalt aanbrengen. Wanneer dit zal gebeuren, hangt af van de timing van de werken aan de andere mofputten zodat op meerdere locaties tegelijk asfalt en markeringen kunnen worden aangebracht. Ook in deze zone worden nadien nog fietsoversteken gemaakt.

Opbouw wegdek tussen Vesta Terminal en Inovyn

De verbinding tussen Vesta Terminal en Inovyn (mofput J3) is ook hersteld en aangevuld met zand. In de tweede helft van september start de aannemer bovenop deze mofput met de aanleg van de fundering en de onderlagen asfalt.

Herstellen kabelverbindingen aan Gunvor

Elia schuift haar werkzaamheden vanaf 17 september op naar de mofput ter hoogte van Gunvor (mofput J4). Dit is mogelijk omdat AWV de werken aan het fietspad in deze zone tegen dan heeft beëindigd en de fietsers vanaf volgende week opnieuw over het fietspad kunnen rijden. Hierdoor is de rijweg vrij om de nieuwe kabelverbindingen in de mofput te realiseren.

Kabelverbindingen en wegdek aan Monsanto en in rechterarm sluizencomplex

Tot slot zal Elia in het najaar van 2018 de kabelverbindingen herstellen ter hoogte van Monsanto (mofput J2) en in het onderste deel van de rechterarm van het sluizencomplex (mofput J5). Wanneer die werken klaar zijn, wordt ook bovenop deze mofputten een nieuw wegdek opgebouwd. 

Bypass systeem houdt één rijstrook in elke richting mogelijk tijdens herstellingswerken Elia

Vanaf 18 juni starten de voorbereidende werken voor het vernieuwen van de mofput tussen de Witte Molen en Oiltanking. In augustus start Elia ook met het vernieuwen van de verbinding tussen Vesta en Inovyn. Om de impact op het verkeer onder de sluizen zo beperkt mogelijk te houden, zal Elia werken met een bypass systeem waarbij het verkeer richting het noorden ter hoogte van de mofputten op één van de twee rijstroken richting het zuiden wordt geplaatst. Volgens de huidige planning zijn die werken klaar in oktober, waarna Elia tot eind december de verbindingen ter hoogte van Monsanto en Gunvor vernieuwt. Tot slot wordt er begin 2019 nog aan het onderste deel van de rechterarm van het sluizencomplex gewerkt. De definitieve afwerking van de toplaag van het wegdek gebeurt in het voorjaar van 2019 wanneer de temperaturen voldoende hoog zijn.

Zoals voorheen zullen de werken in de mofputten geen impact hebben op de inritten van de bedrijven, maar wel de afwerking van de rijweg door de aannemer van AWV in opdracht van Elia. Ook dan zal Elia met de bedrijven opnieuw afspraken maken in verband met hun bereikbaarheid.

Welke werkzaamheden vinden er plaats op de Scheldelaan?

Versterking hoogspanningsnet (Elia): lopende

In het kader van het Brabo-project zal netbeheerder Elia haar hoogspanningsnet op Rechter- en Linkeroever versterken. De capaciteitsverhoging is noodzakelijk voor de groei van de Antwerpse haven, de bevoorradingszekerheid en de evolutie naar een Europees energienet. Een deelproject daarvan is het trekken van nieuwe hoogspanningskabels tussen Lillo en Zandvliet. De nieuwe kabels moeten ondergronds aangelegd worden en gezien de aanwezigheid van vele andere leidingen in de ondergrond van de haven kan dat enkel onder het wegdek van de Scheldelaan. Ook op de Kruisweg (N180) ter hoogte van het complex 'Kanaaldok B1/B2' zal Elia kabelwerken uitvoeren. Meer info over het Brabo-project kan u hier terugvinden.​​

Heraanleg wegdek Scheldelaan (AWV): afgerond

Omdat Elia voor de aanleg van de hoogspanningskabels één rijstrook van de Scheldelaan volledig moet opbreken en omdat het wegdek op deze havenweg in slechte staat is, is ervoor gekozen om in navolging van de kabelwerken meteen het volledige wegdek van de Scheldelaan richting Nederland te vernieuwen. Door de werken nu te concentreren kunnen we efficiënter werken en vermijden we dat de komende jaren telkens opnieuw hinder moeten veroorzaken voor nieuwe herstellingen of onderhoudswerken. Bovendien zal door de grootschalige vernieuwing van het wegdek het comfort en de verkeersveiligheid van de werknemers, bezoekers, klanten en leveranciers van de bedrijven in de haven meteen gevoelig toenemen.