Nieuwe fiets- en voetpaden voor Plantin en Moretuslei (N184) in Antwerpen

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken vanaf januari 2019, hoofdwerken vanaf zomer 2019 tot eind 2020

Update december 2018: Het ontwerpplan voor de herinrichting van de Plantin en Moretuslei werd, na een infomoment voor de bedrijven en de buurt in het voorjaar van 2018, verder afgewerkt. Ondertussen is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. In de loop van december start het openbaar onderzoek voor een periode van 30 dagen. Tijdens deze periode kan iedereen het project en de plannen in detail bekijken, en eventuele opmerkingen of bezwaren indienen via de gemeente. De exacte startdatum van het openbaar onderzoek kan u hier terugvinden van zodra gekend. 

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Vandaag is de Plantin en Moretuslei in Antwerpen een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten. De fietspaden zijn verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in fietst. In samenwerking met de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link wordt de Plantin en Moretuslei in 2019 en 2020 over de hele breedte heringericht

Waarom dit project?

De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Dagelijks maken vele pendelaars en scholieren gebruik van deze route. Ze is dan ook de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad naar het historische centrum van de stad.

De huidige fietspaden zijn sterk verouderd, veel te smal en in slechte staat. Ook de talrijke kruispunten op de route zijn niet voorzien op de vele fietsers. Daarnaast telt de straat heel wat zijstraten waar het autoverkeer sommige gevallen nog voor de verkeerlichten kan afslaan. Dit alles zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties voor zowel fietsers, voetgangers en automobilisten.

Wat gebeurt er?

Op de volledige Plantin en Moretuslei, van aan de Quinten Matsijslei tot aan het Ringfietspad, verbreden we de fiets- en voetpaden, maken we de kruispunten overzichtelijker en compacter en krijgen de middenbermen meer groen. Ook de rijweg wordt mee vernieuwd. Voorafgaand aan deze werken wordt de riolering gedeeltelijk vernieuwd.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Over het hele tracé komen er fiets- en voetpaden van minstens 1,80 meter breed. Als er voldoende ruimte beschikbaar is, wordt het fietspad 2 meter breed. Naast het fietspad komt een strook van een halve meter als veiligheidszone tussen het fietsverkeer en het autoverkeer.

Overzichtelijke kruispunten

Een deel van de afslagen net voor de verkeerlichten (zogenaamde bypasses), namelijk aan de Kroonstraat, de Nottebohmstraat, het Singelkruispunt en de afrit van de Ring naar de Luitenant Lippenslaan verdwijnen en worden mee in de lichtenregeling opgenomen. Verder worden alle kruispunten overzichtelijker en compacter ingericht. Zo verkleint de oversteeklengte voor de fietsers.

Meer groen

De volledige straat wordt ook vergroend. Waar er voldoende ruimte beschikbaar is worden er bomen tussen de parkeervakken voorzien. Ook de huidige middenbermen worden voorzien van meer groen.

Belangrijke invalsweg

De straat blijft een belangrijke invalsweg voor zowel fietsers, automobilisten als voor het openbaar vervoer. Ook voor de brandweer en voor uitzonderlijk vervoer (tot 44 ton) blijft deze route belangrijk.

Het verkeer beschikt ook na de heraanleg over twee rijstroken in elke richting met tussen de twee richtingen een middenberm, afhankelijke van de beschikbare ruimte. De snelheid op de Plantin en Moretuslei blijft 50 km/uur. Er worden verschillende laad-en loszones voorzien. 

De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag. Enkel de busstop ter hoogte van de Provinciestraat komt, in de rijrichting naar de stad, voor het kruispunt te liggen. Ook nieuw is dat de bus halteert op de rijweg. Hier is het voetpad iets verhoogd zodat de reizigers makkelijk kunnen instappen. Ook de bussen voor het zwembad krijgen een stopplaats. Het openbaar vervoer zal in de toekomst stoppen op de rechtse rijstrook aan de voorziene bushaltes.

Aansluiting Provinciestraat

Samen met De Lijn wordt gekeken hoe het braakliggende terrein op de hoek van de Provinciestraat en de Plantin en Moretuslei kan worden ingericht voor de tram met een nieuwe tramhalte. Hierdoor zou de tram in een rechtere lijn het kruispunt kunnen oversteken vanuit de Rolwagenstraat. Zo kan het kruispunt heel wat overzichtelijker worden voor alle gebruikers.

Planning van de werken

Nutswerken starten in januari 2019

Voorafgaand aan de eigenlijk herinrichting moeten de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom eerst verplaatsen en vernieuwen. Eind januari starten deze voorbereidende nutswerken. In de eerste fase, die duurt tot de zomer van 2019, wordt gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers vanaf de Wilrijkstraat tot aan de Van Immerseelstraat. De nutswerken vinden voornamelijk plaats in het voetpad, maar er zal ook hinder zijn op het fietspad en op de rechterrijstrook aan deze kant van de weg.

Hoofdwerken vanaf zomer 2019

De eigenlijke herinrichting van de Plantin en Moretuslei begint naar verwachting in de zomer van 2019. De werken worden opgedeeld in een aantal grote fases en deelfases om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De herinrichting start aan de kant van de oneven huisnummers. We werken vanaf de Wilrijkstraat richting de Charlottalei, en vervolgens aan de andere kant van de weg terug vanaf de Charlottalei naar de Wilrijkstraat.

De precieze planning en fasering van de werken zal tegen begin 2019 duidelijk zijn. Vanaf dan kunnen we ook de hinder tijdens de werken in detail toelichten. Wel houden we rekening met een aantal minder hinderprincipes bij het inplannen van de werken:

  • Op de Plantin en Moretuslei zal er behalve tijdens de werken aan het kruispunt Provinciestraat altijd verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Om de werken te kunnen uitvoeren, zullen er een of meerdere rijstroken ingenomen worden.
    • Omwille van de knip van het Operaplein zullen er in 2019 staduitwaarts steeds 2 rijstroken beschikbaar blijven, richting de Singel en de Ring. In de andere richting, stadinwaarts, wordt wel een rijstrook ingenomen, en zal verkeer over één rijstrook moeten rijden.
    • Vanaf 2020 zullen ook staduitwaarts rijstroken ingenomen kunnen worden.
    • Tijdens de werken aan het kruispunt met de Provinciestraat – waarschijnlijk in de zomer van 2020 – is het kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer.
  • Fietsers: Tijdens het eerste jaar van de werken als er aan de noordzijde van de weg (stadinwaarts) gewerkt wordt, volgen fietsers stadinwaarts een omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten. Wanneer de werken aan de zuidzijde van de weg starten rijden fietsers in beide richtingen op het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de weg.
  • De zijstraten van de Plantin en Moretuslei zullen in functie van de werken kort onderbroken zijn. Twee naastliggende straten worden nooit tegelijkertijd afgesloten, zodat de lokale bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
  • De Plantin en Moretuslei vanaf de Wilrijkstraat via het kruispunt met de singel tot net voorbij de Ring (op- en afrittencomplex Borgerhout) is een aparte projectzone, die in 2 grote deelfases wordt aangepakt in de zomervakanties van 2019 en 2020.

Bovenstaande tijdslijn kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Blijf op de hoogte

Infomoment

In het voorjaar van 2019, zodra er meer details bekend zijn over de planning en timing van de hoofdwerken, organiseren het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen een infomoment om iedereen hierover te informeren. De datum en locatie van het infomoment zal nog ruim vooraf gecommuniceerd worden. 

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden over de herinrichting van de Plantin en Moretuslei. Telkens als er nieuws te melden valt over het project, ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Bereikbaarheidsadviseur

Zit u tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of hebt u andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468/03.53.84.