Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (hierna genoemd AWV), met de domeinnaam www.wegenenverkeer.be <http://www.wegenenverkeer.be> alsook alle websites die door AWV zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd 'de website'.

Deze website (is gecreëerd en) wordt beheerd door Wegen en Verkeer. Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze voorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven.

Indien één bepaling van deze voorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

AWV behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze voorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

2. Toegang tot de website

AWV stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.

3. Gebruik van de website - Aansprakelijkheid

AWV besteedt veel  aandacht aan de inhoud van haar websites en streeft ernaar dat de informatie voor de burger zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Agentschap Wegen en Verkeer niet garanderen dat deze informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Indien het Agentschap Wegen en Verkeer er van op de hoogte wordt gebracht dat de ter beschikking gestelde informatie onjuistheden zou bevatten of bepaalde informatie op of via de websites onbeschikbaar zou zijn, zal AWV onmiddellijk deze informatie verbeteren of aanvullen. Als u onjuistheden zou vinden, kan u contact opnemen met de websitebeheerder.  U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier (zie ‘contact’ -> ‘een melding of vraag?’).

Het Agentschap Wegen en Verkeer is niet aansprakelijk voor om het even welke schade die ontstaat door het gebruik van de website en van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie evenals uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken. Dit met inbegrip, zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, uw apparatuur of programma's.

AWV wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker maakt op basis van gegevens die u terugvindt op de website.

De inhoud van de websites, links inbegrepen, kan op ieder moment door het Agentschap Wegen en Verkeer aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Op wegenenverkeer.be kan u links vinden naar externe websites die het Agentschap Wegen en Verkeer interessant vindt. Aangezien het Agentschap Wegen en Verkeer over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie alsook niet over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De links naar andere sites die de website van het Agentschap Wegen en Verkeer bevat, houden geen enkele erkenning in van de bewuste site of inhoud ervan. Het Agentschap Wegen en Verkeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

4. Intellectuele eigendomsrechten

AWV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website, met inbegrip van de ter beschikking gestelde informatie, de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze website.

5. Gebruiksrechten

Het is toegelaten om de informatie op deze websites te consulteren en te reproduceren, indien u de bron (www.wegenenverkeer.be) vermeldt, overeenkomstig met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming is niet geldig voor: :

 • teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik vermeld worden
 • de reproductie of het gebruik van camerabeelden, foto’s, kaartjes, afbeeldingen en multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.)

In deze twee gevallen is altijd op voorhand een schriftelijke toestemming nodig.

Hergebruik van bestuursdocumenten is onderworpen aan het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie

Het is toegelaten om op een externe website een link te plaatsen naar één van de webpagina’s van de websites van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Deze toestemming is niet geldig voor het gebruik van een techniek die  als doel heeft de website of een element ervan geheel of gedeeltelijk op te nemen in een andere website, zoals bij framen of inline linken. Hiervoor is altijd op voorhand een schriftelijke toestemming nodig.

6. Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het Agentschap Wegen en Verkeer bezorgt, inclusief de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze sites, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is niet aansprakelijk voor het verdere gebruik van deze gegevens. Het Agentschap Wegen en Verkeer mag die reacties en gegevens naar eigen wil gebruiken, mits de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat het Agentschap Wegen en Verkeer de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan gebruiken voor ieder doel, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling van nieuwe diensten.

7. Logfiles over websitegebruik

Sommige informatie op de website wordt geregistreerd in log files. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden. De informatie kan onder andere gebruikt worden om het websitegebruik na te gaan en de website aan te passen. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens maar wel gegevens over uw computer.

8. Geschillen en vorderingen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en claims die ontstaan door het gebruik van deze sites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Het raadplegen van deze websites houdt in dat u zich onderwerpt aan de Belgische rechtspraak, en dat u aanvaardt om alle geschillen alleen voor deze rechtbanken te brengen.

Privacybeleid

1. Doeleinden

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwerkt persoonsgegevens verkregen door het gebruik van haar websites alsook persoonsgegevens van burgers tijdens de dagdagelijkse activiteiten van haar medewerkers en door middel van uitwisseling van persoonsgegevens met Vlaamse en andere gewestelijke en Federale instellingen.

Deze verwerkingen gebeuren in het kader van de taak van openbaar belang van het Agentschap Wegen en Verkeer die haar is opgelegd door de Vlaamse Regering, de Federale regelgeving, Europese Richtlijnen of Verordeningen.

2. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft uw gegevens niet door aan derden, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer treft de beste veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door externen misbruik zou gemaakt worden van de door haar verwerkte persoonsgegevens.

3. Toegang tot informatie en rechtzetting

Door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan AWV (= verantwoordelijke voor verwerking),

 • kan eenieder die zijn identiteit bewijst, gratis de schriftelijke mededeling krijgen van de hem betreffende persoonsgegevens. De inlichtingen worden u onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.
 • kan eenieder de hem betreffende persoonsgegevens doen verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Binnen een maand te rekenen van het tijdstip van indiening van het verzoek worden u de verbeteringen of verwijderingen van gegevens meegedeeld.

Verwerkingen van persoonsgegevens

De volgende verwerkingen van persoonsgegevens door het Agentschap Wegen en Verkeer zijn aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Deze verwerkingen zijn ook terug te vinden in het openbaar register op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

1. Registratie van klachten en meldingen over de staat van de wegen via de website www.meldpuntwegen.be

Publicatiedatum: 28/04/2009

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)

Bewaartermijn: 10 jaar

Categorieën ontvangers:

 • gerecht en politiediensten
 • De geregistreerde persoon zelf

2. VT005020792: Vrachtwagensluizen - installatie ter ontraden van zwaar vervoer uit dorpskernen - beheer en onderhoud met oog op verbalisatie

Publicatiedatum: 08/11/2010

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 1 maand

Categorieën ontvangers:

 • gerecht en politiediensten

3. VT005028223: Analyse van ADR-verkeer door tunnels met behulp van ADR-camera's

Publicatiedatum: 07/02/2011

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 6 maanden

Categorieën ontvangers:

 • Geen

4. VT005028824: Tussenafstandscontrole installatie ter controle van verkeersinbreuken door zwaar vervoer beheer en onderhoud met oog op verbalisatie

Publicatiedatum: 07/02/2011

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 1 maand

Categorieën ontvangers:

 • gerecht en politiediensten

5. Toeritdosering, installatie om verkeer te doseren op drukke invalswegen van een stadskern. Beheer en onderhoud met oog op verbalisatie.

Publicatiedatum: 21/05/2012

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 1 maand

Categorieën ontvangers:

 • gerecht en politiediensten

6. Camera’s in tunnels: Bewaking in het kader van de TERN-richtlijn

Publicatiedatum: 04/12/2015

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 6 jaar

De beelden afkomstig van de camera’s worden lokaal op een recorder opgeslagen voor een periode van 5 dagen. In het geval van een incident kan een operator een beeld archiveren. Deze beelden worden voor een periode van maximum 6 jaar bijgehouden en worden gebruikt voor analysedoeleinden. Een periode van 6 jaar werd gekozen aangezien de tunnelrichtlijn stelt dat de termijn tussen twee achtereenvolgende inspecties ten hoogste 6 jaar bedraagt. Beelden kunnen ook opgeslagen worden om de verkeerssituatie te analyseren bij werken in een tunnel. In dit geval zullen de opgenomen beelden niet langer bewaard worden dan de periode die nodig is om een verkeerskundige studie uit te voeren (Ook hier word een maximale bewaartermijn van 6 jaar ingesteld).

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsdiensten
 • Gerecht en politiediensten

7. Beheren van beeldopnamen verkregen door lucht- of andere fotografie van het patrimonium van AWV

Publicatiedatum: 21/12/2015

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 25 jaar

Categorieën ontvangers:

 • Enkel beeldopnamen zonder persoonsgegevens worden verspreid

8. VT005070715: Gebruik van dashcam's voor het inventariseren en inspecteren van wegaanhorigheden

Publicatiedatum: 07/07/2016

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 6 maanden

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsdiensten

9. VT005070957: Weigh In Motion: Installatie voor detectie van overladen voertuigen op basis van weging in beweging en nummerplaatherkenning

Publicatiedatum: 08/07/2016

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn:

 • Beeldopnamen: 1 dag
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,): 3 maanden
 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...): 3 Maanden

Categorieën ontvangers:

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten

10. Verzekeren dienstverlening van de Bewaking- & meldkamer van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum

Publicatiedatum: 21/10/2016

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 2 jaren

Categorieën ontvangers (enkel de identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)):

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten
 • Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke
 • Andere diensten of nevenondernemingen van de verantwoordelijke
 • De geregistreerde persoon zelf

11. Behandelen van noodoproepen in de tunnels in Vlaanderen

Publicatiedatum: 21/10/2016

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 2 jaren

 • Categorieën ontvangers (enkel de identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)):
 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten
 • Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke
 • De geregistreerde persoon zelf
 • Nooddiensten

Uitwisselingen van persoonsgegevens

In het kader van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer wisselt het Agentschap Wegen en Verkeer persoonsgegevens uit met andere overheden.

De volgende verwerkingen werden erkend door de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer of de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Deze erkenningen zijn ook terug te vinden op de websites van de respectievelijke privacy autoriteiten.

1. Beraadslaging STAT nr. 04/2008 van 19 maart 2008 betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Leefmilieu en Infrastructuur – Administratie Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeerskunde) om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens van letselongevallen in functie van een beleidsondersteunend onderzoek met als thema "verkeersveiligheid" (STAT/MA/07/005)

De gegevens zullen worden gebruikt voor statistische en beleidsondersteunende doeleinden, m.n. voor het verhogen van de verkeersveiligheid op de Vlaamse Gewestwegen. Op de individuele gegevens wordt een (niet nader bepaalde) statistische analyse uitgevoerd met als doel globale oorzaken van ongevallen op te sporen alsook prioriteitenlijsten op te stellen. Deze lijsten zullen nadien worden gebruikt ter ondersteuning van het verkeersveiligheidsbeleid: plaatsen van flitspalen, het aanpassen van de infrastructuur, het aanpassen van de snelheidsbeperkingen,.. .

De aanvraag bevat de volledige set verkeersongevallendata voor het jaar 2005 en 2006 en de daaropvolgende jaren (waarbij geen einddatum werd opgegeven), zonder nummerplaat, maar wel inclusief proces-verbaalnummer. De aangevraagde gegevens hebben betrekking op heel België. Een eindtijd voor de bewaring van deze gegevens is niet opgegeven.

2. Beraadslaging RR nr. 20/2013 van 20 maart 2013 betreffende de aanvraag van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en toegang te bekomen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister in het kader van de behandeling van schadedossiers (RN-MA-2012-335)

De aanvraag betreft de raadpleging van persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen: de naam en de voornaam, de geboortedatum, het geslacht, de hoofdverblijfplaats, en de plaats en datum van het overlijden.

Het behandelen van het schadedossier impliceert immers dat de aanvrager met de schadeverwekkers en aansprakelijken contact neemt om hen op de hoogte te brengen van de aangebrachte schade, en in een verdere behandeling over te gaan tot de financiële afhandeling van de schadedossiers. Dit gebeurt door een kennisgeving van de feiten aan de hand van een schrijven.

Deze kennisgeving dient te worden verstuurd naar alle betrokkenen van een bepaald schadegeval. Opdat de kennisgeving en de verdere correspondentie aangaande het schadedossier naar de juiste personen gebeurt, is het wenselijk dat de aanvrager over correcte en actuele informatie kan beschikken, en niet meer de dienst bevolking van een bepaalde gemeente moet aanschrijven voor het opvragen of controleren van adresgegevens.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst van de indieners van een klacht, de mededeling te bekomen van de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°-3° en 5°-6° WRR, namelijk :

 • De naam en voornamen
 • Geboortedatum;
 • Het geslacht;
 • De hoofdverblijfplaats;
 • De datum van overlijden.

Het gebruik van het identificatienummer wordt aangevraagd voor de unieke identificatie van de betrokken personen. Aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister, dat een uniek nummer is, kan een persoon precies geïdentificeerd worden. Het identificatienummer van het Rijksregister van de betrokkene zal de aanvrager de mogelijkheid bieden om tijdens het verloop van de klachtenprocedure het Rijksregister te bevragen met gebruik van dit nummer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst een toegang tot al deze gegevens met het oog op de verwerking van de schadedossiers, zowel de papieren verwerking als de elektronische verwerking.

De gegevens zullen intern gebruikt worden door de administratieve medewerkers bevoegd voor de behandeling van de schadedossiers (zowel de cel Schade als de afdeling juridische dienst).

Er zal daarnaast mededeling van gegevens aan derden gebeuren, meer bepaald aan het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting, voor de financiële afhandeling van de schadedossiers via Orafin.

3. BERAADSLAGING NR. 13/069 VAN 2 JULI 2013 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS DOOR HET VLAAMS AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER VOOR HET BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS

Zie uitwisseling 1

4. Beraadslaging VTC nr. 10/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van personen die aanwezig zijn bij een incident in een tunnel door het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum van de afdeling Elektromechanica en Telematica (EMT) van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de rampenambtenaar van de stad Antwerpen, de lokale politie Antwerpen en de brandweerzone Antwerpen.

Het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum beheert de camera's die zich bevinden in alle tunnels op het grondgebied van het Vlaams Gewest.

Zij gebruikt deze camera's voor verkeersobservatie en de bewaking van tunnels en technische installaties. Voor deze camera's werd aangifte gedaan bij de Privacycommissie.

De videobeelden van alle camera’s in beheer van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum worden samengebracht op een videoplatform, dat momenteel enkel door het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum wordt gebruikt.

Een aantal partijen (politie, brandweer, steden en provincies…) wensen toegang tot de videobeelden in geval van grote incidenten of bij ernstige feiten. Deze toegang wordt enkel gegeven na intern akkoord van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum.

Momenteel wordt geen toestemming gegeven op dergelijke aanvragen

De aanvragende partijen zullen in de toekomst enkel toegang krijgen tot de videobeelden van camera’s die zich geografisch op het gebied bevinden waarvoor de specifieke partij bevoegd is. De toegang zal enkel bestaan uit het bekijken van videobeelden. Het opslaan van videobeelden is niet mogelijk. Videobeelden zullen, zoals dat nu reeds het geval is, enkel kunnen worden aangevraagd via een kantschrift van het Openbaar Ministerie.

De camera’s bevinden zich op grote hoogte teneinde voldoende overzicht te kunnen bieden van de situatie in de tunnel. Al naargelang het geval beschikken de camera’s over meerdere vrijheidsgraden: Pan – Tilt – Zoom (PTZ).

Normaal gesproken staan de camera’s steeds op de grootste hoek ingesteld om een voldoende overzicht te kunnen krijgen. Hierbij zijn de voorkomende personen en voertuigen op hun kleinst zichtbaar.

Het is dan ook niet het doel de personen te kunnen identificeren, maar louter om de situatie in de tunnels te kunnen evalueren.

Indien personen toch geïdentificeerd worden of kunnen worden zal dit steeds door andere partijen gebeuren dan het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum. Het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum beschikt overigens niet over de middelen om een dergelijke identificatie uit te voeren.

Personen zijn te zien op de videobeelden in 2 gevallen:

 • Als onderdeel van het normale verkeer door een tunnel: de personen bevinden zich hierbij in de voertuigen en gemiddeld zijn steeds meerdere voertuigen zichtbaar in beeld.
  De personen in de voertuigen zijn typisch slecht zichtbaar op de videobeelden in de normale opstelling van de camera’s.             
  De personen worden niet rechtstreeks geïdentificeerd, maar nummerplaten zijn mogelijk herkenbaar. Persoonsgegevens op basis van de nummerplaat kunnen opgevraagd worden door de politie of hulpdiensten, het Agentschap Wegen en Verkeer is hiertoe niet gemachtigd.
  Voor buitenlandse voertuigen kunnen de personen in het voertuig bijna nooit onrechtstreeks geïdentificeerd worden omdat het tot nu toe niet mogelijk is om persoonsgegevens te verkrijgen op basis van de nummerplaat;
 • In geval van incident zoals ongeval of brand: de personen bevinden zich op dat ogenblik buiten hun voertuig            
  Ook hier kunnen personen niet rechtstreeks geïdentificeerd worden maar indien zij betrokken zijn bij het incident worden hun gegevens genoteerd door politie of hulpdiensten en kunnen zij op die wijze geïdentificeerd worden. 
  Het zijn hierbij wederom enkel de politie of de hulpdiensten die de persoonsgegevens kunnen opvragen.

Bij het Vlaams Tunnel- en controlecentrum zelf worden de beelden bewaard gedurende een periode van  dagen. Gedurende deze periode kan een specifieke periode geselecteerd worden, bv. tijdens een ongeval in de tunnel, en kunnen de beelden van een specifieke tijdspanne apart worden opgeslagen. Enkel beelden die specifiek betrekking hebben op een incident worden bewaard. Deze beelden worden gebruikt voor het bestuderen van het incident maar ook ter ondersteuning van rapportage naar de bevoegde Europese instanties toe, zoals vereist is door de TERN-richtlijn.

Bij de ontvangers worden de beelden niet bewaard. Zo nodig doet men opnieuw beroep op het Vlaams Tunnel- en controlecentrum (via een kantschrift van het Openbaar Ministerie).

 

De aanvragende partijen krijgen permanent toegang tot het videoplatform na goedkeuring van de aanvraag. Het is immers praktisch niet realiseerbaar en in tegenstrijd met de noden van de toegang tot de videobeelden om telkens opnieuw toegang te moeten aanvragen wanneer er zich een incident voordoet.

De volgende interne en externe medewerkers krijgen toegang tot de gegevens: 

 • operatoren van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum;
 • operatoren meldkamer/dispatch Lokale Politie Antwerpen;
 • operatoren meldkamer/dispatch Brandweer Antwerpen;
 • het team van de rampenambtenaar van de Stad Antwerpen.

5. Beraadslaging RR nr 14/2017 van 19 april 2017 betreffende de machtigingsaanvraag van het Agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap Informatie Vlaanderen houdende tot toegang tot of mededeling van gegevens over het aantal inwoners per hoofdverblijfplaats om in verband te brengen met het Centraal Referentieel Adressenbestand door het Agentschap Informatie Vlaanderen (RN-MA-2017-024).

AWV moet onder meer zorg dragen voor de uitvoering van de investeringswerken aan de gewestwegen en onderhoud en de exploitatie van deze infrastructuur, evenals voor het operationele beheer van het verkeer en het vervoer over die wegen. In dat verband is AWV ook onderworpen aan de milieuwetgeving. Daarom heeft AWV in haar beheersovereenkomst en meerjarig ondernemingsplan specifieke milieu-gerelateerde doelstellingen opgenomen. Het gaat onder meer om het opmaken van geluidsbelastingkaarten van de onmiddellijke omgeving van gewestwegen. Een van de acties uit het actieplan voor het wegverkeer betreft het opstellen van de studie “onderzoek naar de maatregelen omgevingslawaai”. Daarnaast doet AWV ingrepen aan het wegontwerp of aansturing van het wegverkeer die bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Voor de berekening van de impact die bepaalde infrastructuur of omstandigheden op het milieu en de burgers uitoefenen, heeft AWV nood aan kennis m.b.t. het aantal bewoners per adrespositie. Om deze kennis te verwerven, is het nodig om het Rijksregisteradres (met aantal bewoners) aan het CRAB-adres (met geografische positie) te kunnen koppelen.

Kennis m.b.t. het gegeven “bewonersaantal per Rijksregisteradres”, door het Agentschap Informatie Vlaanderen gecorreleerd aan het CRAB-adres ten behoeve van AWV, is nodig voor het realiseren van de bovenvermelde doelstellingen. Het enige persoonsgegeven dat zal worden verwerkt is het gegeven “aantal personen per adres” dat aan een CRAB-adres zal gelinkt worden. AWV heeft louter kennis van het aantal bewoners per abstract gebouw op de kaartlaag. AWV beschikt bijgevolg niet over de adresgegevens noch over de identiteit van de bewoners.

Er gebeurt geen mededeling aan derden.