Over het Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is, als intern verzelfstandigd agentschap (IVA), één van de schakels van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. AWV beheert ca. 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden. Om vlot te kunnen werken aan een betere mobiliteit werd het Agentschap Wegen en Verkeer onderverdeeld in drie horizontale en zes territoriale afdelingen. De algemene leiding van het agentschap is in handen van de administrateur-generaal ir. Tom Roelants.

Het Agentschap Wegen en Verkeer behaalde in 2017 het ISO 9001:2015. Wat aantoont dat het agentschap een kwaliteitsvolle dienstverlening biedt.

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Beleidskader

Organisatiestructuur

Missie en visie

Strategische doelstellingen

Taken en bevoegdheden van de verschillende afdelingen van het Agentschap Wegen en Verkeer

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken is in grote lijnen bevoegd voor alles wat met verkeer, mobiliteit, infrastructuur en openbare werken te maken heeft.

 

Beleidsomein Mobiliteit en Openbare Werken

 

Vind hier alle informatie over het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Beleidskader

De vertaling van de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering en de functioneel bevoegde minister(s) uit het beleidskader naar het niveau van het Agentschap wordt vastgelegd in het meerjarig ondernemingsplan AWV 2015-2019. AWV werkt als onderdeel van het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken aan de realisatie van het mobiliteitsbeleid. Het Mobiliteitsdecreet en bijhorend Mobiliteitsbesluit vormen de wettelijke kapstok bij uitstek voor de operationele werking van het Agentschap.

Het meerjarig ondernemingsplan is een stuur- en bewakingsinstrument binnen de volledige beleids- en beheercyclus. Ze geeft de krijtlijnen weer waarbinnen AWV zal werken door doelstellingen en engagementen te bepalen betreffende de kerntaken van het Agentschap.
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer krijgt jaarlijks een budget ter beschikking om de vooropgestelde taken en doelstellingen uit het meerjarig ondernemingsplan uit te voeren. Jaarlijks dient het Agentschap een begrotingsontwerp in bij de Vlaamse Regering voor het volgende dienstjaar. Dit ontwerp is onder meer opgesteld op basis van de objectieve behoefteanalyse, een inschatting van de haalbare (investerings)projecten voor het komende ja(a)r(en) en de beleidsaccenten uit de beleidsnota MOW 2014-2019 en de jaarlijkse beleidsbrieven.

Organisatiestructuur

Om een antwoord te kunnen bieden aan de huidige en toekomstige (beleids)uitdagingen, deed het agentschap onderzoek naar de meest effectieve en efficiënte organisatie-inrichting. Uit dit onderzoek bleek dat een matrixstructuur waarbij de verschillende kennisdomeinen (wegenbouwkunde, verkeerskunde en elektromechanica) horizontaal doorheen de territoriale afdelingen lopen de beste structuur/werkwijze is.

Missie en visie

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hiertoe de verantwoordelijkheid voor:

 • het beheren, onderhouden en optimaliseren van het haar toevertrouwde wegenpatrimonium
 • het organiseren van het verkeer op het haar toevertrouwde wegennet
 • het mee vormgeven van het beleid

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dat doen door:

 • juiste informatie te verstrekken en tijdige communicatie te verzekeren
 • evenwichtige en objectieve programma’s op te stellen
 • de aanwezige kennis goed te beheren
 • kwaliteitsvol en innovatief te werken

Strategische doelstellingen

 1. op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen
 2. op een selectieve manier iedereen in Vlaanderen de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen. Daardoor moet iedereen volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
 3. de verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
 4. ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren
 5. de schade aan milieu en natuur terugdringen, zelfs al neemt de mobiliteit verder toe

Strategische doelstellingen opgenomen in het mobiliteitsdecreet van 2009.

Deze strategische doelstellingen worden uitgewerkt in het Ondernemingsplan van AWV.

Taken en bevoegdheden van de verschillende afdelingen van het Agentschap Wegen en Verkeer

Territoriale afdelingen

De territoriale wegenafdelingen zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg en de verbetering van wegen en bruggen, evenals voor de aanleg van bepaalde elektromechanische uitrustingen langs de gewestwegen (wegverlichting, verkeerslichten, laag- en hoogspanningsinstallaties, elektronische en inwendige verlichte verkeersborden, …), de uitvoering van het mobiliteitsbeleid en de organisatie van het verkeer. Ze beheren de infrastructuur en leveren adviezen en vergunningen af aan, onder andere, nutsbedrijven.

Binnen het Agentschap werd een aparte tunnelorganisatie opgericht die onderdeel is van de territoriale wegenafdeling Antwerpen. De tunnelorganisatie is verantwoordelijk is voor alle Vlaamse voertuigtunnels langer dan 200m. Ze staat in voor het beheer en onderhoud alsook de nieuwbouw en renovatie van tunnels.

Horizontale afdelingen

Het Agentschap heeft drie centrale afdelingen die de werking van de territoriale afdelingen ondersteunen, zijnde Verkeer, Wegsystemen en Telematica, Wegenbouwkunde, en Planning en Coördinatie.

Planning en Coördinatie

De afdeling Planning en Coördinatie vervult de rol van katalysator naar de andere afdelingen en naar externe belanghebbenden toe. Ze staat in voor de opmaak van de tactische en operationele planning, verzorgt het woordvoerderschap van het Agentschap en staat in voor de interne en externe communicatie namens het agentschap en de coördinatie van de communicatie over projecten. De afdeling werkt ook het personeels-, kwaliteits-, preventie & veiligheids-, milieu & natuur en ICT-beleid uit en ondersteunt de territoriale afdelingen bij de opmaak van het investerings- en onderhoudsprogramma en bewaakt de realisatie ervan. De afdeling staat tevens in voor de organisatie van de wegeninspectie en de districtswerking & winterdienst.

Verkeer, Wegsystemen en Telematica

De afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica bereidt het beleid rond verkeersveiligheid en elektrische, elektromechanische en telematica-uitrusting voor. De ontwikkelde expertise en beste praktijken worden verspreid binnen het Agentschap. De afdeling geeft tevens technisch advies aan de territoriale afdelingen rond o.a. het verkeersbeleid, de aanpassing van kruispunten, verkeerslichten, wegverlichting, kunstwerken, kabelnetwerken en verkeersborden.

Wegenbouwkunde

De afdeling Wegenbouwkunde geeft advies over de structuren, materialen en elementen gebruikt in de wegenbouw en voert hier proeven op uit. Ze bestudeert de invloed van het verkeer op de omgeving en de weg, voert metingen uit en stelt de geschikte maatregelen voor.

Vlaams Verkeerscentrum

Het Vlaams Verkeerscentrum groepeert alle taken met betrekking tot het operationele verkeers- en tunnelbeheer op de Vlaamse hoofdwegen. Als permanentiedienst voor meldingen van storingen, defecten en averijen van technische installaties ondersteunt het Verkeerscentrum ook het technisch management van de wegbeheerder.