Bergensesteenweg (N6) Sint-Pieters-Leeuw, herinrichting "doortocht" Ruisbroeksesteenweg tot Brusselbaan

  • Wat? Volledige herinrichting: aanleg nieuwe fietspaden, voetpaden, ventwegen voor lokaal verkeer voor een ‘leesbaar wegbeeld’ van de weg
  • Waar? Van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan | Doortochten ‘Zuun’ en ‘Negenmanneke’
  • Wanneer? De onteigeningen voor de doortocht zijn volop bezig en lopen nog zeker door tot begin 2021. Wegen en Verkeer start volgens de huidige planning dan ook in de zomer van 2021 met de eigenlijke herinrichtingswerken van de Bergensesteenweg (N6).

    Vanaf het najaar van 2019 worden de kruispunten Georges Wittouckstraat/Olmenlaan met de N6 aangepakt. De nutsmaatschappijen vangen aan met voorbereidende werken waarna Wegen en Verkeer de eigenlijke herinrichting vanaf het voorjaar van 2020 start - details van de werken vind je op deze webpagina

Situering project

De Bergensesteenweg wordt volledig heringericht, van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan. Het wordt een veilige gewestweg met volwaardige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, waar ook het autoverkeer vlotter zal kunnen rijden. Na de herinrichting zal de Bergensesteenweg ook fraaier ogen en aangenamer zijn voor omwonenden en gebruikers. Het ontwerp van de nieuwe Bergensesteenweg en de onteigeningsplannen werden begin 2017 afgewerkt. Vandaag zijn die onteigeningen nog bezig.

De eigenaars wiens eigendom onteigend is, werden in 2014 uitgenodigd op infosessies waar de plannen voor de Bergensesteenweg uitgebreid toegelicht werden. Klik hier voor de powerpointpresentatie en pancartes die getoond werden op die infosessies.

Omdat een cruciaal deel van de projectzone op Brussels grondgebied ligt, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer in dit dossier nauw samen met haar Brusselse zusterorganisatie, Mobiel Brussel.

   

Projectzone Doortochten Zuun en Negenmanneke 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Foto: Voorbeeld van een 'ventweg'

   

 

Wat staat er op de planning?

​Na de aanpak van reeds drie kruispunten, de Alsembergsesteenweg (2012), Lotstraat (2009) en
het kruispunt ter hoogte van de Makro (2013), blijven er op de Bergensesteenweg nog 2 kruispunten over die aangepakt moeten worden:

 • het kruispunt van de Albert van Cotthemstraat

 • het kruispunt van de Georges Wittouckstraat

In de ontwerpplannen is het stuk van de Bergensesteenweg dat op Vlaams grondgebied ligt in twee zones opgedeeld:

> de doortocht Zuun en de doortocht Negenmanneke

Een ‘doortocht’ is een ‘steenweg’ zoals je die in Vlaanderen veel ziet:

een belangrijke verbindingsweg waar ook handel gedreven wordt én waar mensen wonen. Door die combinatie van functies spelen er veel verschillende belangen, waarvoor   de wegbeheerder (AWV) een evenwicht moet vinden tussen:

 • de doorstroming van het personenverkeer verhogen,

 • de vlotte doorstroming van het openbaar vervoer (de bussen) garanderen,

 • de handelszaken en woningen vlot bereikbaar houden

 • een volwaardige plaats geven aan fietsers en voetgangers

 • een aangenamere plek om te wonen creëren

 … en bovenal moet de Bergensesteenweg een veilige weg worden.

 

Leesbaar wegbeeld

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal met de herinrichting van dit stuk weg van bijna drie kilometer lang de Bergensesteenweg vooral een beter leesbaar wegbeeld geven.   
De huidige situatie, met wagens die langs alle kanten de steenweg oprijden, houdt te veel risico’s in voor de weggebruiker én doet het verkeer te veel vertragen. 
Het concept van de ‘nieuwe’ Bergensesteenweg omvat oplossingen voor beide problemen.

 

Oplossing 'Ventwegen'

Ventwegen zijn parallelbanen die naast de hoofdweg liggen en die enkel door klanten van handelszaken en omwonenden worden gebruikt om een parking of een privé-terrein op te rijden. AWV zal ventwegen aanleggen tussen het kruispunt van de Brusselbaan en dat van de Eugène Ghijsstraat - die zullen het aantal kruisende bewegingen van voertuigen verminderen en zullen de veiligheid en de leefbaarheid ten goede komen. Op de laatste foto zie je een voorbeeld van zo een ventweg.

 

Volwaardige fiets- en voetpaden

Op de Bergensesteenweg zijn er weinig tot geen fietspaden en zijn de voetpaden in slechte staat. We spreken hier over een gewestweg, waar verschillende vervoerstypes (auto, bussen, fietsers, voetgangers,…) een manier moeten vinden om samen te leven en dit in een zeer beperkte ruimte. In ons ontwerp hebben we er dan ook steeds naar gestreefd om de belangen van de verschillende actoren te verdedigen. Een prioriteit van AWV en het gemeentebestuur is dan ook om veilige en duidelijk herkenbaar en afgebakende fietspaden en comfortabele voetpaden aan te leggen in de hele projectzone. Fietsers en voetpaden zullen in de toekomst ook veilig kunnen oversteken. Daar zullen de nodige middeneilanden voor aangelegd worden.

 

Herinrichting verschillende kruispunten

De voorbije jaren pakte AWV al de kruispunten aan van de Lotstraat (2009), de Alsembergsesteenweg (2012) en het kruispunt aan de Makro (2013). In een volgende fase, nog voor de grote herinrichting gebeurt, zal het kruispunt van de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan met de Bergensesteenweg [N6] in 2020 aangepakt worden. In augustus 2019 starten reeds de werken van de nutsmaatschappijen (gas, water,...) aan het kruispunt met de Georges Wittouckstraat. Meer uitgebreide info over deze werken vind je hier