Dienstorders

MOW/AWV/2016/2

Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom

MOW/AWV/2016/1

Oversteekvoorzieningen ter hoogte van tramsporen

MOW/AWV/2015/17

Bevestigingen op EM-metaalstructuren (verlichtingsmasten, signalisatiesteunen, …)

MOW/AWV/2015/16

Gelijkwaardigheid Quarea

MOW/AWV/2015/14

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering

MOW/AWV/2015/12

Procedure voor aanvragen van voorzieningen voor blinden en slechtzienden

MOW/AWV/2015/8 - Cat 6

Autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 6

Niet-autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 5

Niet-autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 5

Autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 1

Niet-autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8

Werfsignalisatie - Werfsignalisatieschema's 1ste, 5de en 6de categorie op autosnelwegen en wegen > 90 km/u

MOW/AWV/2015/8 - Cat 1

Autosnelwegen

MOW/AWV/2015/6

Plaatsingsvoorwaarden paaltjes, bakens en zuilen

MOW/AWV/2015/5

Werfsignalisatie. Signalisatie naar handelaars en diensten bij wegenwerken.

MOW/AWV/2015/2

Relatieve dichtheid van bitumineuze AB-toplagen

MOW/AWV/2015/3

Toepassing van asfaltmengsels geregistreerd volgens versie 3.1 op werven aanbesteed volgens versie 2.2 of 3.0 van het Standaardbestek 250

MOW/AWV/2014/16

Milieuvergunningaanvragen: afvoer effluent via baangrachten langsheen autosnelwegen

MOW/AWV/2014/16 Bijlage 1

MOW/AWV/2014/11

Dienstorder voor een collectieve regeling tot schadeloosstelling van de advies- en ingenieursbureaus voor de schade ten gevolge van de daling van de offertebedragen voor overheidsopdrachten van werken in 2013

MOW/AWV/2014/5

Relatieve dichtheid van bitumineuze lagen

MOW/AWV/2014/3

Visgraatmarkeringen op autosnelwegen

MOW/AWV/2014/6

Plaatsingsvoorwaarden bebakening

MOW/AWV/2014/1

Richtlijnen met betrekking tot de aanstelling van een studiebureau bij samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het BVR van 25/01/2013 (als voorbereiding voor So I, So II, So III, So IV of So IX)

MOW/MIN/2013/03

MOW/AWV/2013/17

Standaardstructuren voor wegen met schraalasfaltfunderingen

MOW/AWV/2013/15

Communicatie op (elektronische) borden langs de weg

MOW/AWV/2013/10

Nethouden van gewestwegen en hun vrijliggende fietspaden door lokale overheden

MOW/AWV/2013/10 Bijlage 1

Samenwerkingsovereenkomst

MOW/AWV/2013/8

Inrichting van rotonde - kunstwerk op het middeneiland

MOW/AWV/2013/3

Dienstorder omtrent de wielerwedstrijden en veldritten

MOW/AWV/2013/3 Bijlage 1

kaart provincie West-Vlaanderen

MOW/AWV/2013/3 Bijlage 2

kaart provincie Oost-Vlaanderen

MOW/AWV/2013/3 Bijlage 3

kaart provincie Vlaams-Brabant

MOW/AWV/2013/3 Bijlage 4

kaart provincie Antwerpen

MOW/AWV/2013/3 Bijlage 5

kaart provincie Limburg

MOW/AWV/2013/3 Bijlage 6

Aanvraag om vergunning van wielerwedstrijd of veldrit

MOW/AWV/2012/5

Inplanting en inrichting van halteplaatsen voor openbaar vervoer langs gewestwegen.

MOW/AWV/2012/4

Richtlijnen m.b.t. verhardingsbreedtes op gewestwegen.

MOW/AWV/2012/2

Algemene Omzendbrief nopens de werfsignalisatie. Aanvulling. Werfsignalisatie. Verkeersborden "GPS uit".

MOW/AWV/2011/12

Interne procedure met betrekking tot de opvolging van de richtlijnen die vermeld staan in de omzendbrief van 18/12/2007 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister inzake veiligheidscoördinatie.

MOW/AWV/2011/6

Richtlijnen voor het aanbrengen van voetgangersoversteken.

MOW-AWV-2011-4

Toepassing van asfaltmengsels geregistreerd volgens versie 2.2 op werven aanbesteed volgens versie 2.1 van het Standaardbestek 250.

MOW/AWV/2010/13

Bestuurders van bromfietsers klasse B op de rijbaan en/of het fietspad. Overgangsconstructies.

MOW/AWV/2010/5

Beperking van de verkeershinder en bijhorende onveiligheid, bij werken op autosnelwegen

MOW/AWV/2010/8

Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie. Aanvulling. Verkeersborden betreffende gevaarlijke goederen.

MOW/MIN/2010/02

Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse leidingen en installaties bij werken

MOW/AWV/2010/2

Standaardstructuren voor wegen met asfalt- en cementbetonverhardingen

MOW/MIN/2010/02 Bijlage 1

Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse leidingen en installaties bij werken

MOW/AWV 2009/14

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen