Geluid & trillingen

Het Agentschap Wegen en Verkeer probeert op verschillende manieren geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer te verminderen, door onder meer het plaatsen van geluidsschermen.


Geluidskaarten

In uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EG over de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai, werd in 2009 de eerste fase van de geluidskaarten afgewerkt. Zo kregen we een eerste globaal beeld van de geluidsproblematiek ten gevolge van het wegverkeer in Vlaanderen. Voor de berekening van die kaarten werden enkel de wegen genomen waar meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar zijn. In 2013 werden de kaarten uit de 1ste fase (2009) geactualiseerd en uitgebreid met alle wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar.

De studie voor de opmaak van de geluidsbelastingskaarten is uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. De studie is gebaseerd op model berekeningen.

Sectie geluid en trillingen

Wanneer in een woonzone sprake is van geluidsoverlast door wegverkeer, voert de sectie geluid en trillingen van het Agentschap Wegen en Verkeer geluidsmetingen uit ter hoogte van de meest belaste gevel.

Naast die ad hoc metingen voert de sectie ook andere metingen uit, zoals SPB-metingen (dat zijn metingen waarbij het rolgeluid van individuele voertuigpassages vanop een vaste positie langs de weg gemeten wordt) en CPX-metingen waarbij het contactgeluid tussen band en wegoppervlak gemeten wordt door met een meetaanhangwagen over de weg te rijden. Verder verzorgt de sectie geluid en trillingen ook de coördinatie van de geluidsmetingen en levert zij akoestisch advies.

Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt zich niet enkel bezig met onderzoek naar geluidsoverlast d.m.v. metingen, studies en het begeleiden van onderzoek. Ook op het terrein zorgt het agentschap voor zichtbare maatregelen die de geluidsoverlast door wegverkeer beperken zoals het aanleggen van stillere wegverhardingen (maatregel aan de bron) en het plaatsen van geluidswerende constructies zoals bijvoorbeeld geluidsschermen (geluidsbeperkingen in de overdracht).

Stillere wegverharding

In de loop van 2011 schreef de sectie geluid en trillingen een visie uit voor de wegen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer, waarin o.a. aangeduid werd op welke plaatsen in Vlaanderen een stille wegverharding nodig is. Voor elk van die locaties werd nagegaan of het gebruik van dat soort wegverharding ook technisch mogelijk is omwille van het minimaal vereiste draagvermogen. Bij de heraanleg van bestaande wegen of de heraanleg van nieuwe wegen door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt die visie meegenomen.

Geluidswerende constructies of geluidsschermen

Geluidswerende constructies kunnen in 3 gevallen geplaatst worden:

  • wanneer de woonzones zijn opgenomen in de prioriteitenlijst Geluid. Die lijst kadert in de verdere uitwerking van de Europese richtlijn over de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai;
  • als milderende maatregel naar aanleiding van een milieueffectenrapport (MER), in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsprocedure van een infrastructuurproject;
  • door het afsluiten van samenwerkingsovereenkomst IX in samenspraak met de lokale besturen (De modeltekst is te vinden op http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=1330). In dat geval is meestal een financiële participatie van de lokale besturen vereist.

Voor elk van die mogelijkheden zal het Agentschap Wegen en Verkeer de efficiëntie van een geluidswerende constructie onderzoeken. Na een positief akkoord van alle betrokken partijen kan de procedure voor het plaatsen van een geluidswerende constructie gestart worden.

In het verleden is onvoldoende aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing van geluidsschermen in de omgeving. Daarom werd in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester een studie uitgevoerd, waarvan het “Voorbeeldenboek voor geluidswerende maatregelen langs gewestwegen in Vlaanderen” het resultaat is.

Naast een algemene toelichting over “geluid”, zijn de belangrijkste resultaten uit het ontwerpend onderzoek samengevat. Die resultaten zijn als voorbeelden in het boek opgenomen en worden uitgebreid beschreven en geïllustreerd in aparte fiches. Dat voorbeeldenboek kan als inspiratiebron gebruikt worden bij het ontwerpen van geluidsschermen.