Geluidsbeperkingen bij de waarnemer

In sommige situaties zijn geluidsbeperkingen bij de ontvanger technisch en financieel het meest aangewezen.

Bij een kleine groep woningen of een hoog appartementsgebouw bijvoorbeeld kan het technisch en financieel gunstig zijn om akoestische gevelisolatie toe te passen. Door een oordeelkundige akoestische isolatie, gekoppeld aan een geluidgedempte ventilatie van de woongelegenheden kan binnenshuis een aanvaardbaar geluidsklimaat bereikt worden. Ook het vermijden van akoestische lekken in de gevel zijn nodig om een aanvaardbaar geluidsklimaat te bereiken. 

Ook het creëren van stille of dove gevels behoren tot de mogelijkheden. Dove gevels zijn gevels die volledig geluidsdicht zijn gemaakt. Door een beredeneerde oriëntatie en vormgeving van de woningen (bv. woonblokken in de vorm van een U waarbij de buitenmuren stille gevels zijn en de binnenkant van de U-blok gebruikt wordt als gemeenschappelijke binnentuin) is het mogelijk geluidsluwere locaties te ontwerpen. Voor meer voorbeelden en ideeën kan verwezen worden naar het "voorbeeldenboek voor geluidswerende constructies langs gewestwegen in Vlaanderen".

Wellicht kan het een denkpiste zijn om in de toekomst ook kwaliteitseisen te stellen aangaande de akoestische isolatie van in geluidsbelaste zones geplande woningen. Dit in analogie met bepaalde kwaliteitseisen qua thermische isolatie van nieuw te bouwen woningen.