Geluidsmetingen

De geluidsmetingen worden door de sectie zelf uitgevoerd en kunnen worden opgedeeld in twee groepen: enerzijds voor het bepalen van de akoestische gevelbelasting, anderzijds voor het bepalen van de akoestische eigenschappen van wegverhardingen.

Om de akoestische gevelbelasting nabij woongelegenheden, gelegen in de omgeving van drukke wegen, te bepalen worden metingen ter hoogte van de buitengevel uitgevoerd. Van de opgemeten ogenblikkelijke geluidsniveaus wordt enerzijds het energetisch gemiddelde geluidsdrukniveau LAeq en een statistische beschrijving van het geluid bepaald, anderzijds het geluidsspectrum dat toelaat om de evolutie van de klankkleur van het uitgestraalde geluid te bepalen. Tijdens deze metingen worden de meteo-omstandigheden geregistreerd en worden bij bewaakte metingen manuele verkeerstellingen uitgevoerd om het verkeersaanbod te bepalen. Eventuele stoorgeluiden kunnen worden verwijderd. Indien nodig kan de meting gebeuren met en zonder rekening te houden met plaatselijk verkeer. Bij onbemande 24-uursmetingen over meerdere dagen is dit echter niet mogelijk. De metingen worden uitgevoerd met een daarvoor speciaal uitgeruste meetwagen.
geluidsmetingen

Om inzicht te krijgen in de akoestische eigenschappen van wegverhardingen zijn verschillende meetmethoden beschikbaar. De Statistical Pass-by Methode (SPB) is een meting van het geluid op een vaste positie langs de weg van een groot aantal voorbijrijdende (vracht)wagens. Bij de Close-Proximity Methode (CPX) wordt het contactgeluid tussen band en wegoppervlak gemeten door met een meetaanhangwagen over de weg te rijden.

Geluidsmetingen komen er in het kader van:

Ook naar aanleiding van milieueffectenrapporten, streefbeeldstudies, akoestische studies of andere kunnen geluidsmetingen worden aangevraagd.