Historiek

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan de realisatie van de missing links en overige ontbrekende schakels in het hogere wegennet. Het gaat om werken die de capaciteit van het wegennet ten goede komen en het gemak van de weggebruiker verhogen.

In totaal werkt het AWV werkt hiertoe aan de realisatie van de 25 missing links, zoals deze geselecteerd werden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) en het Mobiliteitsplan Vlaanderen (2001 en 2003).
Bijkomend startten ook de procedures voor het wegwerken van twee bijkomende ontbrekende schakels in het hogere wegennet, nl. de Kempense Noord-Zuidverbinding en de verbinding Ieper-Veurne (N8).

Het regeerakkoord 2009-2014 meldt het volgende engagement met betrekking tot de missing links en bottlenecks in het hogere wegennet:
"We zetten het uitvoeringstraject van missing links resoluut voort zoals eerder beslist, zodat aan het einde van deze legislatuur het wegwerken van nagenoeg alle geselecteerde missing links in uitvoering is. Het gaat om:

  1. de noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem (in uitvoering)
  2. de Kempense Noord-Zuidverbinding
  3. de vervollediging van de zuidelijke tak van de R4 rond Gent
  4. de Noord-Zuidverbinding te Helchteren/Houthalen
  5. de omvorming van de A11 havenrandweg Zuid naar Zeebrugge
  6. de rondweg N60 te Ronse."

De beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014 van Minister Crevits verduidelijkt de noodzaak tot realisatie van deze missing links en dat het uitvoeringstraject met betrekking tot de missing links via twee sporen wordt verder gezet:

"Het beter inschakelen van het bestaande weggennet zal niet volstaan om het verkeer vlot de economische knooppunten te laten bereiken. Omwille van ontbrekende schakels is de bereikbaarheid van een aantal regio's niet optimaal. Gerichte investeringen om de missing links en de bottlenecks in het transportnet weg te werken zijn noodzakelijk.

Belangrijke verkeersstromen, die zich over het lagere wegennet door woonkernen een weg moeten banen, zijn nefast voor de verkeersveiligheid en –leefbaarheid. Door hiervoor volwaardige alternatieve routes te creëren, zullen een aantal bottlenecks in het hogere wegennet weggewerkt worden, met minder structurele files tot gevolg.

In het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen en in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden 25 missing links geïdentificeerd. Vier van deze missing links werden al weggewerkt of zijn volledig aanbesteed. Naast de structuur voor de Oosterweelverbinding zijn er 6 missing links die volgens een PPS-structuur gerealiseerd worden. Daarnaast worden een aantal missing links gerealiseerd met reguliere begrotingsmiddelen.

Het uitvoeringstraject van missing links wordt deze legislatuur resoluut voortgezet. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan wegwerkzaamheden waarvoor de voorbereidingen reeds het verst gevorderd zijn zodat aan het einde van deze legislatuur de werken voor het wegwerken van zes missing links aanbesteed of afgerond zijn.

Anderzijds zullen, tijdens de komende legislatuur, de plannen worden voorbereid voor de realisatie van de overige missing links. Op basis van hun bijdrage tot het verbeteren van de bereikbaarheid kan een nieuwe set van een vijftal weg te werken missing links worden geselecteerd. Op deze wijze zal het tempo in het wegwerken van de missing links ook op langere termijn gehandhaafd kunnen worden."

De Werkvennootschap werkt 6 missing links weg via een PPS-structuur. Het gaat om de bovenvermelde missing links.

In de beheersovereenkomst AWV 2011 - 2015 is als eerste operationele doelstelling het wegwerken van de missing links opgenomen: "Voor de missing links werkt AWV op twee sporen gedurende de looptijd van deze beheersovereenkomst:

  • In opdracht van AWV werkt De Werkvennootschap aan zes missing links en bottlenecks via een PPS-structuur
  • Daarnaast werkt AWV aan minstens 7 van de onderstaande 8 missing links en bottlenecks om deze verder voor te bereiden en /of (deels) aan te besteden".

Meer informatie op deze link of op deze website