Hoe gaan we BIM gebruiken?

Regelmatige en overzichtelijke communicatie naar alle partners is een essentieel onderdeel en een startpunt van een goede samenwerking.


Hoe BIM gebruiken

Het zogenaamde ‘Master Data Model’ vormt de unieke gegevensbron voor het beheer en onderhoud van onze infrastructuur. Voor nieuw uitgevoerde werken op het terrein, vormt het as-built model de basis input voor het Master Data Model. Informatie over bestaande assets op het terrein wordt na een grondige controle overgenomen uit de reeds bestaande beheers- en onderhoudstoepassingen.  

Onze AWV ObjectTypenBibliotheek (OTL) vormt de ruggengraat van dat Master Data Model. BIM modellen die worden opgestart tijdens de studie van een project en tijdens de uitvoering verder evolueren naar een as-builtmodel worden ook al opgebouwd op basis van dat OTL. Zo zorgen we er voor dat de verzamelde gegevens maximaal kunnen overgedragen en gerecupereerd worden doorheen de verschillende fases van het project. De opeenvolgende partijen (bv. studiebureau en aannemer) kunnen op die manier verder bouwen op een reeds bestaand model en zich focussen op hun kerntaken in het project. 

Voor het efficiënt beheer en onderhoud van onze infrastructuur bouwen we een unieke gegevensbron op, ons zogenaamd ‘Master Data Model’ op basis van de OTL. Welke types objecten in dat datamodel moeten zitten, welke eigenschappen van elk objecttype moeten gekend zijn en wat de mogelijke relaties zijn tussen die fysieke objecten, wordt vastgelegd in onze AWV ObjectTypenBibliotheek (OTL). 

De OTL vormt de basis voor de BIM modellen, zodat die modellen perfect te integreren zijn in ons Master Data Model na oplevering van de infrastructuur. We willen vanuit AWV de nodige richting geven aan de sector zodat de BIM verwachtingen van AWV duidelijk zijn voor studiebureaus, aannemers of andere projectpartners. Door onze verwachtingen gedetailleerd op te nemen in de omschrijving van opdrachten of bestekken, willen we er voor zorgen dat de effort van projectpartners afgestemd is op de noden van het project en op onze noden voor het latere beheer en onderhoud. 

De opbouw van de OTL, de concrete BIM doelstellingen van elk project en de afspraken en richtlijnen rond het samenwerken met de verschillende projectpartners op een gezamenlijk platform worden in detail beschreven in de nodige AWV opdrachtdocumenten of bestekteksten. Zo is het voor alle projectpartners van in het begin duidelijk wat verwacht wordt binnen het project, wie voor wat verantwoordelijk is en welke rollen en taken elke partner opneemt. Die duidelijke afspraken bij aanvang vormen de basis van een succesvolle verdere BIM samenwerking. 

Na de ingebruikname van (delen van) de OTL en de bijgewerkte standaardbestekken en opdrachtdocumenten is het aanleveren van OTL conforme as-built gegevens een basisvereiste voor alle projecten en opdrachten. Enkel op die manier kunnen we een goede en uniforme doorstroming van as-builtgegevens naar ons Master Data Model voor beheer en onderhoud garanderen en kunnen we projectpartners ook garanderen dat ze correcte en volledige data uit ons Master Data Model kunnen hergebruiken. 

Voor de studie van projecten zal steeds worden geëvalueerd of een BIM samenwerkingsverband tussen de projectpartners wordt opgelegd door AWV of dat de opdrachtnemer hierin een vrije keuze heeft, dit steeds met het opleveren van OTL conforme as-builtgegevens in het achterhoofd. Het type project, de omvang en complexiteit zullen factoren zijn die hierbij in aanmerking worden genomen.

Lees meer over de OTL.