Milieuzorg

Een milieuzorgsysteem is een geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen. Deze worden door een organisatie genomen waardoor systematisch bij alle activiteiten rekening gehouden wordt met de milieuaspecten en milieueffecten.

Algemene principes

 • Goede huisvader: attitude van algemene zorg
 • Zorgvuldigheidsprincipe: gepaste en voldoende maatregelen om te voorkomen, te beperken en te verhelpen
 • Preventief handelen: voorkomen is beter dan genezen
 • Voorzorgsprincipe: nemen van maatregelen niet uitstellen omdat zogezegd wetenschappelijk zekere kennis ontbreekt

Enkele grote domeinen

Bodem, lucht, water, energie, grondstoffen, afval, trillingen, geluid, duurzame ontwikkeling, klimaat, nutsvoorzieningen, fijn stof, ...

Milieuzorg in de praktijk

 • Integrale milieuzorgsystemen IMZ
 • ISO 14001 MZS
 • ISO 19001 Auditeren
 • EMAS
 • BIM

Instrumenten: een selectie

 • Milieuvergunningen
 • Registers: IMJV, afval, grondwater, gevaarlijke producten, afvalwater
 • Rapportages: milieujaarverslag, verpakkingsafval (FOST plus), ...
 • Audit: decretaal, vrijwillig, certificatie

Milieuzorg: voordelen

 • besparen op kosten (water, energie, grondstoffen, afvalverwerking, ...)
 • milieudoelstellingen en resultaten concreet en inzichtelijk maken
 • de organisatie transparanter maken naar de stakeholders (omwonenden, overheid, leveranciers, verzekeraars, ...)
 • wetgeving opvolgen en laten respecteren
 • de nodige vergunningen bekomen en milieuvoorwaarden uitvoeren
 • milieuclaims en schadevergoedingen vermijden

Afvalbeheer

Het afvalstoffenbeleid heeft tot doel de gezondheid van de mens en het milieu te vrijwaren tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen en de verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan door:

 1. in de eerste plaats de productie van afvalstoffen te voorkomen of te verminderen en de schadelijkheid van afvalstoffen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken
 2. in de tweede plaats de nuttige toepassing van afvalstoffen te bevorderen
 3. ten slotte de verwijdering te organiseren van die afvalstoffen die niet kunnen worden voorkomen of nuttig kunnen worden toegepast

Interne milieuzorg

Op welke manier doet AWV intern aan milieuzorg? Aandacht voor milieuzorg moet ook vertaald naar de interne werking, zowel voor het eigen beleid, als in partnerschap met anderen en dat vanuit de voorbeeldfunctie die het agentschap heeft als onderdeel van de Vlaamse overheid.

Dat wil zeggen dat het agentschap zich in haar eigen activiteiten richt op de geformuleerde doelstellingen voor Vlaanderen en hiermee de weg toont aan andere actoren.

Vermindering van de eigen milieu-impact bij uitvoering van werken

Bestekbepalingen:

 • Door de aanbestedingen de opdrachtnemers te verplichten om op een milieuverantwoorde wijze te werk te gaan (bv. CO2-uitstoot als gunningscriterium hanteren).

Carbon Free-Ways:

 • Verminderen CO2-uitstoot bij uitvoering van wegenwerken (materiaal, transport, bereiding)
 • Meetbare en controleerbare parameters vastleggen, zowel voor het meten van de CO2-uitstoot bij uitvoering van wegenwerken als voor de meeruitstoot aan broeikasgassen door door wegenwerken veroorzaakte verkeershinder.
 • Aandacht voor stof- en lawaaioverlast voor mensen die in de buurt van de werfzone wonen (zie maatregelen tegen stof bij werken E17).

Aandacht voor milieuzorg in het eigen aankoopbeleid en de eigen infrastructuur:

 • Duurzame overheidsaankopen stimuleren
 • Aandacht voor CO2-emissie van de eigen infrastructuur per m2 gebouwoppervlak
 • Bewust omgaan met verbruik van leidingwater
 • Aandacht voor de gemiddelde ecoscore van het voertuigenpark
 • Aanmoedigen woon-werkverkeer te voet, met de fiets of het openbaar vervoer

Actieplannen AWV 

 • Districten: milieuvergunningen, asbestbeheer, gevaarlijke stoffen
 • Centrale gebouwen: afvalpreventie
 • Afdelingen: SB 250 milieucriteria voor bestek en offerte
 • Andere thema's: energieverbruik, biocidereductie