Missing links

Ook in de komende jaren blijft de Vlaamse overheid werken aan de missing links en overige ontbrekende schakels in het primaire wegennet. Het gaat om werken die de capaciteit van het wegennet ten goede komen en het gemak van de weggebruiker verhogen. In totaal werkt het Agentschap Wegen en Verkeer verder aan de realisatie van de 25 uitdagingen zoals vermeld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Bijkomende startten ook de procedures voor het wegwerken van twee bijkomende ontbrekende schakels in het hogere wegennet, nl. de Kempense Noord-Zuidverbinding en de verbinding Ieper – Veurne (N8).

Het uitvoeringstraject van missing links wordt ook in de toekomst resoluut voortgezet. Hierbij wordt enerzijds prioriteit gegeven aan wegwerkzaamheden waarvoor de voorbereidingen reeds het verst gevorderd zijn. De Vlaamse overheid hoopt tegen 2014 (het einde van deze legislatuur) de werken voor het wegwerken van zes missing links aan te besteden of af te ronden. Anderzijds zullen, tijdens de komende legislatuur, de plannen worden voorbereid voor de realisatie van de overige missing links. Op basis van hun bijdrage tot het verbeteren van de bereikbaarheid kan een nieuwe set van een vijftal weg te werken missing links worden geselecteerd. Op deze wijze zal het tempo in het wegwerken van de missing links ook op langere termijn gehandhaafd kunnen worden.

De stand van zaken van de missing links wordt door de minister van Mobiliteit en Openbare Werken jaarlijks in de beleidsbrief MOW aan het Vlaams Parlement gemeld.

De beleidsbrief MOW 2013 – 2014 is beschikbaar op http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2225-1.pdf (pagina 80 - 83)