Prioriteiten geluid

Om geluidshinder efficiënt aan te pakken is een lijst van de zwaarst geluidsbelaste woonzones opgesteld, namelijk de prioriteitenlijst Geluid. Die lijst is opgesteld rekening houdende met het geluidsniveau ter hoogte van elke woning en het aantal woningen binnen de woonzone.

De resultaten van de geluidskaarten eerste fase vormden de basis voor het opstellen van de prioriteitenlijst. De berekening van de geluidskaarten eerste fase betreft enkel de wegen met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar. Voor het opmaken van de prioriteitenlijst werden ook enkel de hoofd- en primaire wegen beschouwd.

Langs de hoofd- en primaire wegen zijn de woningen binnen een zone van 250m rond deze wegen geselecteerd. Vervolgens werd een buffer van 30m rond de geselecteerde woningen gecreëerd en werden de overlappende buffers samengevoegd tot één zone. De gegroepeerde gebouwen betreffen woningen, scholen en ziekenhuizen. De in het model ingeplante gebouwen werden systematisch vergeleken met luchtfoto's. Wanneer duidelijk was dat het niet om woningen gaat werden die verwijderd (bv. stallen, tuinhuizen, industriegebouwen, ...). Er werd ook manueel gecontroleerd of er meerdere gecreëerde zones of alleenstaande woningen als één groep beschouwd kunnen worden. Die werden dan eveneens gegroepeerd als één woonzone. Als algemene regel geldt dat als de afstand – loodrecht ten opzichte van de weg – tussen twee woningen van verschillende zones kleiner is dan 150m, de zones worden samengevoegd. Bij het samenvoegen werd ook rekening gehouden met recent gebouwde woningen (die nog niet in het model geluidskaarten 1ste fase zaten) en met toekomstige woningen (gebaseerd op de woonuitbreidingsgebieden van het Gewestplan Vlaanderen).

Bij N- of R-wegen zijn er enkele bijkomende aandachtspunten:

 • Ter hoogte van gelijkgrondse kruispunten werden de zones gesplitst;
 • Indien zones langs weerskanten van de weg elkaar raakten werden ze:
  o gesplitst bij geen rechtstreekse toegang tot de weg;
  o verwijderd uit de lijst bij rechtstreekse toegang tot de weg;
 • Indien geluidswerende constructies op die plaats niet mogelijk zijn bijvoorbeeld door plaatsgebrek of rechtstreekse toegang van de woonakkers naar de weg werden die zones verwijderd uit de lijst;
 • Indien de rechtstreekse toegang afgesloten zou kunnen worden, werd er geopteerd voor geluidswerende constructies.

Per woonzone werd vervolgens een score toegekend op basis van het gekende geluidsniveau van elke woning in de woonzone. Hiertoe zijn de berekende geluidsniveaus (geluidskaarten eerste fase) logaritmisch opgeteld vanaf een Lden-waarde groter dan 55 dB.

In verband met de woonzones kan nog opgemerkt worden dat er zones kunnen zijn die niet in de totale prioriteitenlijst aanwezig zijn. Wat te wijten kan zijn aan volgende redenen:

 • De weg betreft geen weg met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar;
 • De weg is geen primaire of hoofdweg;
 • Het is praktisch niet mogelijk op die plaats een geluidswerende constructie te plaatsen;
 • Het betreft een nieuwe woonwijk.

De woonzones die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst Geluid zijn chronologisch (volgens de hoogste prioriteitenscore) gefilterd uit de hiervoor beschreven berekende prioriteitenlijst. Het is zo dat zones met een hoge prioriteitenscore uit de lijst kunnen verwijderd zijn omdat er bijvoorbeeld reeds maatregelen zijn getroffen (wijziging situatie sinds de opmaak van de geluidskaarten eerste fase bv. herstructurering, plaatsen geluidswerende constructie, projecten in het kader van een MER, veranderen wegverharding, ...). De overgebleven woonzones met een prioriteitenscore hoger dan 85,5 zijn opgenomen in de gekende prioriteitenlijst Geluid.

Prioriteitenlijst geluid

Het is de bedoeling dat die prioriteitenlijst Geluid stap voor stap overlopen wordt en dat wordt nagegaan wat de mogelijke oplossingen zijn voor het creëren van een geluidsluwer klimaat. Hierbij zal ook de efficiëntie van de oplossingen geëvalueerd worden. Indien door alle betrokken partijen wordt ingestemd, kan worden overgegaan tot bijvoorbeeld het plaatsen van geluidswerende constructies.

De geluidswerende constructies die geplaatst zouden worden voor projecten die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst Geluid, zullen 100% door de Vlaamse overheid gefinancierd worden.

Alle projecten die in de toekomst nog worden afgewerkt en niet zijn opgenomen in de prioriteitenlijst Geluid, zullen worden afgehandeld met tussenkomst van de samenwerkingsovereenkomst IX (http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=1330) uit de bijlagen van het Besluit Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/mobiliteitsbeleid/2013-02-27-bvr-staatsblad.pdf).