Herinrichting N44 en N44a van Aalter tot Maldegem

De N44 verbindt de A10 (E40) in Aalter met de A11 (N49) in Maldegem. Om deze verbinding vlot en veilig te maken, is een herinrichting van de N44 nodig.

Een grondig onderzoek, ook van de milieueffecten, vormt de basis voor een goede herinrichting van de N44. Het onderzoek naar de milieueffecten doen we aan de hand van een milieueffectenrapport, ook wel een MER genoemd. Dit MER zal een beeld schetsen van de te verwachten gevolgen van de herinrichting van de N44 voor mens en milieu, voor de verschillende alternatieven. Daarnaast wordt aangegeven hoe deze effecten het best worden vermeden of gemilderd. Momenteel loopt de opmaak van het milieueffectenrapport (MER).

Waarom worden de N44 en N44a heringericht?

De N44 moet een vlotte en veilige verbinding vormen tussen de A10 (E40) in Aalter en de A11 (N49) in Maldegem. De vele toegangen van particuliere terreinen (woningen, handelszaken, landbouwpercelen) rechtstreeks op de N44 en de diverse aansluitingen van lokale wegen zorgen voor een onveilige situatie. Met de herinrichting wil het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen.

Wat houdt de herinrichting van de N44 en N44a in?

Langsheen het tracé van de N44 worden op een aantal specifieke locaties aansluitingspunten voorzien. Ter hoogte van zo'n aansluitingspunt kun je de N44 op- of afrijden. Van noord naar zuid worden volgende aansluitingspunten voorzien:

 • verknoping met de N49 – E34;
 • verknoping met de N44a en het bedrijventerrein Maldegem
 • (halve) verknoping in de omgeving Kleit
 • verknoping met de Urselseweg (N337, N461) te Knesselare
 • (halve) verknoping nabij Moerakker
 • verknoping nabij Aalter-Brug
 • verknoping met Aalter;
 • verknoping met de E40-N37-N409

Samen met de lokale wegen die momenteel de N44 kruisen, worden ook de toegangen naar particuliere terreinen (woningen, handelszaken, landbouwpercelen, ...) die langs de N44 liggen anders georganiseerd. De toegangen naar particuliere terreinen en het verkeer op de lokale wegen zal niet meer rechtstreeks de N44 kunnen op- of afrijden. Zij zullen via bestaande wegen en nieuwe parallelwegen naar de aansluitingspunten worden geleid.

Elk aansluitingspunt wordt ingericht als een ongelijkgrondse kruising. Het aantal aansluitingspunten zoals hierboven opgelijst is een minimum. Onder andere de impact op de verkeersstromen, de bereikbaarheid, de lokale wegen, ... zullen in het milieueffectenonderzoek worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zullen aangeven of en waar eventuele knelpunten kunnen optreden. Waar knelpunten optreden zullen gepaste maatregelen worden voorgesteld. Dit kan bijvoorbeeld het verschuiven van een aansluitingspunt inhouden, het voorzien van een extra aansluitingspunt of oversteekpunt, ...

Legende kaarten

legende kaartjes hoofdstuk 4 legende kaartjes hoofdstuk 4 vlakken

 

 

 

Deelzone Aalter

knooppunt Aalter

In de deelzone Aalter worden ingrepen voorzien in de omgeving van Aalter-brug. Er wordt een aansluitingspunt voorzien ten zuiden van het kanaal. Dit aansluitingspunt zorgt voor een rechtstreekse ontsluiting van (bestaande en toekomstige) bedrijventerreinen van en naar de N44.

De Urselweg (N499) wordt als lokale weg niet meer aangesloten op de N44, maar kruist de N44 ongelijkgronds. Via een nieuwe brug over het kanaal ten westen van de N44 is het aansluitingspunt met de N44 bereikbaar. Op de Urselweg zal een verbod gelden voor doorgaand vrachtverkeer.

Het oostelijk en westelijke deel van Aalter-Brug wordt onderling verbonden door door een verbindingsweg parallel aan het kanaal.

 

 

 

 

 

Deelzone Knesselare

In de deelzone Knesselare worden ingrepen voorzien in de omgeving Oude Bruggeweg - Urselseweg en de omgeving Moerakker:

Omgeving Oude Bruggeweg - Urselseweg

Ter hoogte van Knesselare wordt één aansluitingspunt voorzien, namelijk aan de Urselseweg (N337, N461). De Maldegemseweg-Waterstraat kruist de N44 ongelijkgronds en zorgt voor een veilige oost-west verbinding. Omdat de woonkern Knesselare doorsneden wordt door de N44, wordt tussen de Oude Bruggeweg en Urselseweg een herinrichting van de N44 voorzien. Over de wijze van herinrichting bestaat nog geen zekerheid. Volgende alternatieven worden onderzocht:

- N44 op maaiveldniveau met enkelrichting of dubbelrichting bedieningswegen

- N44 in sleuf met enkel of dubbelrichting bedieningswegen

- N44 in tunnel, als extra alternatief uit de vorige publieke consultatie

knooppunt Knesselare tunnel of MV

Omgeving Moerakker

De omgeving Buntelare kan de N44 bereiken via het aansluitingspunt aan de Urselseweg. De Buntelarestraat-Grote Kapellestraat kruist de N44 ongelijkgronds en zorgt voor een veilige oost-west verbinding.

Hoe het lokaal bedrijventerrein Moerakker wordt ontsloten naar de N44 is nog niet zeker. Er worden 2 alternatieven onderzocht:

- Via een bedieningsweg (voor beide rijrichtingen) aan de westzijde van de N44 tussen het bedrijventerrein en het aansluitingspunt aan de Urselseweg

- Rechtstreeks vanaf de N44 komende uit Maldegem (rechts-in) en rechtstreeks naar de N44 in de richting van Aalter (rechts-uit). Onrechtstreeks voor verkeer naar Maldegem via een bedieningsweg aan de oostzijde van de N44 tot aan het aansluitingspunt aan de Urselseweg.

knooppunt Knesselare

Deelzone Maldegem

In de deelzone Maldegem worden ingrepen voorzien in:

- Omgeving Burchtstraat en knooppunt N44-N44a

- Omgeving N44a

- Omgeving Kleit

Omgeving Burchtstraat en knooppunt N44 – N44a

In de omgeving van de Burchtstraat is geen rechtstreekse toegang op de N44 mogelijk, uitgezonderd voor hulpdiensten (brandweer). Er is een oost-west verbinding voor landbouwverkeer mogelijk via een ongelijkgrondse kruising.

Het knooppunt N44-N44a zorgt voor de aansluiting van Maldegem (via de N44a), Kleit (via Kleitkalseide) en het bedrijventerrein Krommewege op de N44. Het doorgaand verkeer op de N44 verloopt in een sleuf. Op maaiveld wordt een rotonde aangelegd, waarbij 2 alternatieven worden onderzocht:

 • Een gebundelde knoop
 • Een uitgestrekte knoop

knooppunt Maldegem knoop

Omgeving N44a

De herinrichting van de N44a wordt afgestemd op de bereikbaarheid van woningen en ruimte voor fietsers. Mogelijk kan een deel van de N44a binnen de bebouwde kom worden voorzien.

knooppunt Maldegem

Omgeving Kleit

In deze zone wordt een aansluitingscomplex voorzien. Via dit complex kun je de N44 oprijden in de richting van Aalter en afrijden komende vanuit de richting Aalter. Via het complex is ook een veilige oost-west verbinding mogelijk. Voor fietsers wordt een ongelijkvloerse kruising voorzien. Over de ligging van het aansluitingscomplex bestaat nog geen zekerheid en worden 3 alternatieven onderzocht:

 • aan de Halledreef,
 • aan Kleitkalseide/Papinglo
 • aan de Lievevrouwdreef (als extra alternatief uit de vorige publieke consultatie).

knooppunt Kleit

Waarom wordt (opnieuw) een MER opgemaakt?

In 2010 werd een onderzoek naar de milieueffecten opgestart onder de vorm van een plan-MER. Aan u – als betrokkene - werd gevraagd om suggesties en bedenkingen in te dienen tijdens de publieke consultatie. De werkwijze die bij het eerste plan-MER is gevolgd, kan voor juridische onzekerheid zorgen. Om dit te vermijden, besliste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de procedure opnieuw op te starten. Dit betekent concreet voor de herinrichting van de N44 dat een nieuw onderzoek naar de milieueffecten, een nieuwe plan-MER-procedure, wordt opgestart.

In welke fase bevindt de MER zich nu?

Ondertussen is de kennisgevingsnota opgesteld. In de kennisgevingsnota staat onder meer een beschrijving van het plan, de verschillende alternatieven die zullen worden onderzocht en de wijze waarop de milieueffecten zullen worden bestudeerd. Deze kennisgevingsnota werd van 12 juni tot 11 juli 2014 voorgelegd aan de bevolking.  Op 20 augustus 2014 is deze kennisgeving besproken met de adviesinstanties en werden ook de opmerkingen meegenomen. Dit resulteerde in de richtlijnen, opgesteld door de dienst MER waarin opgenomen is wat er precies moet onderzocht worden in het MER. Het plan MER is goedgekeurd op 27 juni 2016. U kunt het plan Mer hier inkijken. Of u kunt rechtstreeks naar de website van Departement Omgeving (LNE) doorklikken en het dossiernummer PL0179 invullen. Het streefbeeld voor de N44, waarin de toekomstige ligging, de knooppunten (aantakkingen) en de ongelijkvloerse kruisingen worden aangeduid, is afgewerkt en ligt nu voor ter goedkeuring.