Spectrale analyse van het wegverkeerslawaai

De spectrale analyse van het wegverkeerslawaai kan toegepast worden bij:

  • De bepaling van de geluidskarakteristieken van wegverhardingen
  • De studie van de efficiëntie van geluidswerende schermen en gronddammen

Hiertoe wordt met de geluidsniveauanalysator 01 dB naast het, onder de statistische analyse beschreven globale geluidsniveau, het geluidsspectrum opgemeten.

Het geluidsspectrum geeft de waarde van het geluidsniveau in de frequentiebanden 31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz en 8000 Hz of in de respectievelijke tertsbanden (1/3 octaafbanden).

Het wegverkeerslawaai is in dit frequentiebereik vervat. Er zijn wel duidelijke verschuivingen afhankelijk van de aard van de wegverharding.

De meetresultaten kunnen grafisch voorgesteld worden:

spectrale analyse