Staat van de wegen

Hier vindt u de rapporten die de staat van de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen weergeven.

Autosnelwegen (PMS rapport)

In 2010 werd een Pavement Management System (PMS) ontwikkeld waarmee de evolutie van de toestand van het autosnelwegennet voorspeld kan worden, rekening houdend met de leeftijd van de verharding van elk wegvak en de verkeersbelasting. Op basis van die voorspelde toestand kan dan de optimale onderhoudsstrategie voor elk wegvak bepaald worden, rekening houdend met een bepaald budget. In deze analyse wordt het volledige autosnelwegennet als één netwerk beschouwd. Er wordt bijgevolg geen expliciete opsplitsing gemaakt per provincie.

Gewestwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer meet systematisch tweejaarlijks haar gewestwegen op. 
 
De volgende parameters worden opgemeten:

  • stroefheid
  • spoorvorming (asfaltwegen)
  • trapvorming (betonwegen)
  • vlakheid
  • beschadigingsgraad (scheuren, punch-outs, randschade, enz.)

Op basis van de beschikbare gegevens en een juiste interpretatie ervan, moet een degelijk onderzoek gebeuren om een gepaste herstellingsmethode voor te stellen.