Stand van zaken

 • Aanleg van de Oosterweelverbinding – zie Masterplan 2020: De Vlaamse Regering heeft in september 2010 beslist om het masterplan Antwerpen grondig te wijzigen. De VR koos voor een dubbel ondertunneld tracé van twee maal drie rijstroken onder de Schelde en cut-and-covertunnels met vier maal twee rijstroken. Het Masterplan 2020 werd ook aangevuld met een aantal projecten, onder andere de vertunneling van de R11 en openbaarvervoerprojecten. Die aanvullingen zorgden voor een omvattend nieuw Masterplan 2020. Tevens werd beslist de werkzaamheden in functie van de A102 pas op te starten na de optimalisatie van de R11.

 • Aanleg van de A102 (Merksem R1, tot A13 Wommelgem): zie hoger. De voorbereidingen zijn opgestart, in het kader van de samenhang met overige dossiers ter ontsluiting van de oostrand van Antwerpen. De Vlaamse Regering, de federale regering en Infrabel, de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder werken de komende jaren aan de verdere concretisering van een aantal belangrijke projecten in deze regio. O.a. de aanleg van de tweede spoorontsluiting van de haven van Antwerpen, de aanpassing van de E313/E34 tussen het knooppunt Antwerpen-Oost en de verkeerswisselaar in Ranst en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Wommelgem-Ranst en de A102 maken deel uit van deze projecten.

 • De A12 Boom-Brussel (START-project): wordt omgebouwd tot een snelweg. Er is een ontwerpstudie in uitvoering voor de bouw van een op- en afrittencomplex in Meise-Westrode. Om de ontsluitingsproblemen van de omringende bedrijven op te lossen, actualiseerde de ontwerper de optie van een Hollands complex. Daarmee kan niet alleen het bedrijventerrein Meise-Westrode worden ontsloten, maar ook de bedrijventerreinen Stone-Moens. Het verdere plannings- en vergunningstraject wordt voorbereid. Het project-MER om de A12 Boom-Brussel ter hoogte van Meise om te bouwen tot autosnelweg werd in 2013 opgestart. Het ontwerp en de nodige grondonderzoeken zijn uitgevoerd.

 • De A12 Antwerpen-Boom: aanpassen kruispunten: via kleinschalige maatregelen wordt de veiligheid ter hoogte van de kruispunten verbeterd. In 2010 werd in die zin het kruispunt A12/Atomiumlaan/ Terbekehofdreef reeds ingrijpend heringericht.

 • De A8/N203a in Halle moet worden omgevormd tot een volwaardige autosnelweg. Wegen en Verkeer realiseerde een voorontwerp waarbij een verhoogde leefbaarheid, vlottere doorstroming en een betere verkeersveiligheid centraal staan. Dit voorontwerp werd gepresenteerd aan een stuurgroep in 2013. De plan-MER-procedure loopt. Er volgt een openbaar onderzoek eind 2015 – begin 2016. 

 

 • De nieuwe A11 Havenrandweg-zuid naar Zeebrugge legt een verbinding tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle. Zo verbetert de bereikbaarheid van de haven en de kust en stijgt de leefbaarheid in de omliggende gemeenten. De werken startten in het voorjaar van 2014. Meer informatie is te vinden op www.a11verbindt.be.

 • Met betrekking tot de ombouw van de N49 (E34) tussen Zelzate en Knokke is in 2012 de aanleg van ventwegen op het grondgebied van Damme gestart. Volgens het MER moet een aantal ingrepen gebeuren voor de eigenlijke werken van start gaan. Voor de verdere ombouw van de E34 werd in 2013 vooral voorbereidend studiewerk geleverd. Er zijn onder meer ontwerpstudies lopende voor de brug ter hoogte van de Stroomstraat in Assenede, voor de brug en de nieuwe ontsluitingsweg aan de Stoepestraat N448 te Assenede, voor de brug en de nieuwe ontsluitingsweg aan de Stoepestraat N448 te Assenede, voor het complex te Kaprijke ter hoogte van de Vaartstraat N456, voor de nieuwe parallelle ontsluitingsweg te Balgerhoeke.

 • R0: Eind 2013 besliste de Vlaamse regering dat het stuk van de Brusselse ring tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Steven-Woluwe (de 'noordelijke ring') opnieuw ingericht moet worden. Er zal aan beide kanten van de weg (binnen- en buitenring) een gescheiden rijweg komen met rijbanen voor doorgaand verkeer en anderzijds rijbanen voor plaatselijk (in- en uitvoegend) verkeer. In de loop van 2015 start een studiebureau met de studie van de milieueffecten en daarna zal er een ontwerp uitgewerkt worden voor de noordelijke R0. Wanneer de werken zullen kunnen beginnen, daar kunnen we vandaag geen concreet antwoord op geven.

 • Aanpassen van de verkeerswisselaar op de Antwerpse ring: afstemming Masterplan 2020.

 • E40 Brussel-Leuven op 4 rijstroken brengen: Eind januari 2012 werd de tactische studie E40/E314 van het Vlaams Verkeerscentrum voorgesteld aan de stuurgroep. In deze studie worden een aantal scenario's geëvalueerd in verband met de verkeersafwikkeling op de E40 en E314 tussen Brussel, Leuven en Tielt-Winge. Hieruit blijkt dat verbeteringen ter hoogte van de "staart" van de file veel minder impact hebben op de verkeersafwikkeling dan aanpassingen die daadwerkelijk het probleem aan de "kop" van de file oplossen. Medio 2012 werd een voorstel van gefaseerde uitvoering opgemaakt: de noodzakelijke ingrepen voor de realisatie van een spitsstrook richting Luik op de E40 tussen Brussel en Leuven werden op het jaarprogramma van 2013 geplaatst en werd aanbesteed eind december 2012. In mei 2013 starten de werken voor de aanleg van deze spitsstrook. In september 2013 kon deze spitsstrook in gebruik genomen worden.

 • Aanleggen verbindingsweg E40-luchthaven, met ondertunneling van de N2: nog niet opgestart.

 • N31 Brugge-Zeebrugge: De voorbije jaren werden stelstelmatig de knelpunten op de N31 Brugge Zeebrugge weggewerkt. Door de aanleg van ongelijkgrondse kruisingen verhoogt de veiligheid en verbetert de doorstroming. De werken aan de Koning Albert I-laan zijn zo goed als afgerond. De eigenlijke werken aan de Chartreuseweg zijn gestart in het voorjaar 2013 en afgerond eind juni 2014. De werken aan de Bevrijdingslaan starten in het najaar van 2015 (meer info op http://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-kruispunt-n31-met-bevrijdi...). Het technisch en ruimtelijk onderzoek naar de heraanleg van de doortocht van de N31 te Lissewege is afgerond. 

 • N44 Aalter-Maldegem: lokaal erven van woningen en verbeteren aansluiting A10: Het GRUP voor de aansluiting van de N44 op de E40 was goedgekeurd in juli 2009. De stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd in 2014. http://wegenenverkeer.be/projecten/herinrichting-n44-en-n44a-van-aalter-...

 • R4-west: kruispunten herinrichten, ongelijkvloerse aansluitingen bouwen, fietsstroken wegwerken: de studie voor de aanpassing knooppunt 2 (Rieme-Noord) op de R4-West is lopende en de projectnota werd op de PAC goedgekeurd. In 2013 selecteerde de Vlaamse Regering de 'ombouw van de R4-oost en de R4-west' nieuw PPS-project. De studieopdracht wordt binnenkort gepubliceerd.  Meer info op: http://wegenenverkeer.be/R4WO

 • N60: fietspad verbeteren, enkele erven wegwerken, kruispunten herinrichten, ring om Ronse: Dit project wordt gerealiseerd via PPS (Via-invest).  In 2013 is de opmaak van het GRUP gestart met een plenaire vergadering op 15 juli 2013. Parallel worden het DBFM-bestek en het project-MER opgemaakt.. Daarnaast zullen de startnota, projectnota en verkeerskundige studies uitgevoerd worden.

 • N16 Willebroek-Mechelen; erven wegwerken, betere aansluiting op N17: het streefbeeld A12-Zuid is conform verklaard op de PAC d.d. 14/02/2006. Het streefbeeld N16 is conform verklaard PAC d.d. 18/03/2004. Een studie voor de heraanleg verkeerswisselaar A12/N16/N17 startte in het voorjaar 2013.

 • A12 Boom-Brussel (START-project) : wordt omgebouwd tot een snelweg. Er is een ontwerpstudie in uitvoering voor de bouw van een op- en afrittencomplex in Meise-Westrode. Om de ontsluitingsproblemen van de omringende bedrijven op te lossen, actualiseerde de ontwerper de optie van een Hollands complex. Daarmee kan niet alleen het bedrijventerrein Meise-Westrode worden ontsloten, maar ook de bedrijventerreinen Stone-Moens, Berg en Bergstraat (SPEK Londerzeel). Het verdere plannings- en vergunningstraject wordt voorbereid. Het project-MER om de A12 Boom-Brussel ter hoogte van Meise om te bouwen tot autosnelweg wordt in 2013 uitgevoerd, indien er een akkoord bekomen wordt dat de werken vallen onder het uitvoeringsbesluit "Kleine wijzigingen" dat sinds september 2012 in voege is getreden. Het ontwerp en de nodige grondonderzoeken worden uitgevoerd en de grondverwervingen worden opgestart.

 • N71 Geel-Mol-Lommel: aanpassingen kruispunten: In 2014 werd gestart met de opmaak van een bestek voor de studieopdracht. Een studie voor de verbinding tussen ring Geel en ring Mol wordt voorzien in 2015.

 • N74 Noordzuidverbinding Limburg: Dit project wordt gerealiseerd via PPS (Via-invest).  In 2010 werd het referentieontwerp afgerond en konden geïnteresseerde consortia hun kandidatuur indienen. De Vlaamse Regering hechtte op 17 december 2010 haar goedkeuring aan het selectieverslag en liet de geselecteerde kandidaten toe tot de gunningsfase. De Raad van State heeft op 29/3/2013 echter het GRUP voor de omleidingsweg Noord-Zuid Limburg N74 vernietigd. Rekening houdend met dit arrest werd in het najaar van 2013 het herwerkte plan-MER goedgekeurd, en werd een nieuw GRUP op 4/4/2014 door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek liep van 16/6 tot 14/8. Meer info op: www.denoordzuid.be.


 • N8 optimalisatie Verbinding Ieper-Veurne: de plan-MER werd goedgekeurd in 2008. In juli 2013 werd de project-MER goedgekeurd.  De Raad van State schorste het GRUP eind 2013. Meer info op: http://wegenenverkeer.be/projecten/een-oplossing-voor-de-verbinding-iepe...

De volgende missing links zijn reeds voltooid:

 • Extra rijstrook E17 tussen Kortrijk en Waregem: voltooid.

 • A10 Jabbeke-Oostende: voltooid.
 • Noordelijke ontsluiting luchthaven (START-project) - Het project is volledig afgerond binnen de voorziene timing. De infrastructuur was eind februari 2012 volledig beschikbaar en de noordelijke ontsluiting van de luchthaven werd op 13 maart 2012 officieel geopend. Dit is de eerste missing link die volledig werd uitgevoerd via een PPS-project (Publiek-Private Samenwerking).

 • Aanpassen verkeerswisselaar Lummen: heringericht complex: in gebruik genomen.

 • N19g Noord-Zuidverbinding Kempen: De uitvoering van het project Noord-Zuidverbinding Kempen (N19 tot E313 Kasterlee) startte op 5 december 2011. De infrastructuur werd geopend op 23 februari 2014. Informatie over het project wordt via een specifieke website beschikbaar gesteld.

 • R4-zuid: vervolledigen + verbeteren aansluiting te Merelbeke: Dit project werd gerealiseerd via PPS (Via-invest). De werken eindigden eind april 2014.

 • N16 Sint-Niklaas-Willebroek: ongeregeld kruispunt omvormen, erven wegwerken, knelpunten te Temse: De werken aan de brug werden reeds aanbesteed in 2006, de werken aan de brug eindigden medio 2009. De werken ter hoogte van het complex Pullaar werden in de periode 2008-2011 uitgevoerd. Aanvullend zijn meerdere gevaarlijke punten weggewerkt in het kader van het gevaarlijke punten programma. Voor het project project 'Bornem Industrie' zijn de start- en projectnota goedgekeurd in respectievelijk 2011 en 2012.