Statistische analyse van het wegverkeerslawaai

Het geluidsniveau geproduceerd door wegverkeer fluctueert met de tijd. De statistische analyse van het ogenblikkelijke geluidsniveaumaakt een juiste beschrijving mogelijk van het geluidsmilieu.

Met de geluidsniveauanalysator 01 dB worden op het einde van de vooraf gekozen meetperiode (gewoonlijk 15 minuten) de hierna beschreven statistische geluidsgetallen en grafieken bekomen. Bij de metingen is de meetmicrofoon, MCP 211-1/2 inches met voorversterker, voorzien van een windbol.

De volgende statistische geluidsgetallen worden bepaald uit het ogenblikkelijk geluidsniveau:

L99, L95, L90

Dit zijn de geluidsniveaus die gedurende respectievelijk 99, 95 en 90 % van de meettijd bereikt of overschreden worden; deze worden als achtergrondlawaai beschouwd.

L50

Dit is het gemiddeld geluidsniveau.

L10, L5, L1

Dit zijn de geluidsniveaus die gedurende respectievelijk 10, 5 en 1 % van de meettijd bereikt of overschreden worden; men noemt ze piekgeluidsniveaus.

Standaarddeviatie (St. dev.)

Dit is een maat voor de spreiding rond het rekenkundig gemiddeld geluidsniveau. De geluidshinder neemt toe bij een toenemende fluctuatie van het geluidsniveau.

Leq - Equivalent continue geluidsniveau

Dit is op heden internationaal het meest gebruikte geluidsgetal. Het stemt overeen met de gemiddelde intensiteit van het fluctuerend geluid tijdens de meettijd. Deze Leq is dus het constante geluidsniveau dat met dezelfde geluidsenergie zou voortgebracht zijn, als het werkelijk vastgestelde geluid tijdens de gekozen meetperiode.

Navraag bij omwonenden van wegen met druk verkeer hebben aangetoond dat er een juiste correlatie bestaat tussen de veroorzaakte lawaaihinder en het geluidsniveau weergegeven door het Leq.

statistische analyse wegverkeerslawaai

Grafisch kan het geluidsniveau voorgesteld worden aan de hand van:

  • Cumulatieve verdeling van het geluidsniveau

Deze verdeling geeft, in percentage van de meettijd, de periode aan waarin een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.

statistische analyse wegverkeerslawaai

  • Statistische verdeling van het geluidsniveau

Deze verdeling geeft, in percentage van de meettijd, de periode aan waarin een bepaald geluidsniveau is voorgekomen.

statistische analyse wegverkeerslawaai

Het verkeerslawaai kan ook spectraal geanalyseerd worden.