Verapazbrug in Gent

De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan verbinden. Als de brug klaar is, zal de kleine stadsring via de Afrikalaan naar de Dampoort lopen. Hierdoor verandert de verkeerssituatie aan Dok Noord, Stapelplein en Dok Zuid. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden. Als alles volgens planning loopt, starten de werken in 2020. AWV werkt in dit project samen met stad Gent, De Lijn, Farys en De Vlaamse Waterweg. 

 

Op deze pagina

Waarom is de Verapazbrug belangrijk?

Huidige situatie

Toekomst 

Met de komst van de brug wordt de stadsring verlegd. Die loopt straks niet langer via Dok Noord en Zuid, maar wel via de Afrikalaan naar Dampoort.

  • Dat is goed nieuws voor de wijk Muide-Meulestede-Ham, want de verkeersdruk door verkeer dat naar de R4 rijdt, zal daar aanzienlijk verminderen. 
  • Ook Dok Noord en Dok Zuid varen wel bij dit project. Dok Noord wordt autoluw. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden.  
  • Tenslotte betekent de brug ook een ontlasting voor Dampoort doordat het verkeer vlotter naar de R4 zal kunnen. 

De Verapazbrug is ook een belangrijke schakel voor de Oude dokken. De brug zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van dit nieuwe stadsdeel en verbindt beide zijden van het water. In het project zijn ook twee aantrekkelijke kades voorzien, die ruimte beiden voor recreatie en aangenaam fietsen en wandelen.

Het verkeersluw maken van Dok Noord en Zuid zorgt ook voor ruimte voor de toekomstplannen van De Lijn om tramlijn 4 te verlengen tot Dampoort. 

Wat houdt het project in?

Het project bestaat uit de bouw van de nieuwe brug en de heraanleg van de Muidelaan en de Afrikalaan, waar de brug op de bestaande wegen aansluit. 

 

Brug over het water

De brug ligt in het verlengde van de Muidelaan, start aan de oude grindbakken en landt aan de overkant van het water ter hoogte van het bedrijf Christeyns tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. De brug telt twee rijstroken in elke richting en een afgescheiden fietspad langs beide zijden van de brug. 

 

Fietsers en voetgangers kunnen langs beide zijden in twee richtingen fietsen en wandelen. Ook op de kades langs beide zijden van het water is een gemengde zone voor fietsers en voetgangers voorzien. Die is breed genoeg om in beide richtingen verkeer door te laten.

Heraanleg Muidelaan

De Muidelaan wordt aangepakt tussen zijstraat Voormuide en de oude grindbakken. Er is aandacht besteed aan de ontsluiting van alle bedrijven en in het ontwerp is rekening gehouden met de doortrekking van tramlijn 4 naar Dampoort. In de middenberm is hier ruimte voor voorzien. Er komen twee rijstroken in elke richting met lichten aan de in- en uitrit naar de ACEC-site. Aan de verkeerslichten kunnen fietsers in twee richtingen oversteken. Dok-Noord wordt autoluw. In het ontwerp is rekening gehouden met de doortrekking van tramlijn 4 naar Dampoort. In de middenberm is ruimte voorzien voor een vrije trambedding. 

 

 

 

Welke stappen voor we beginnen bouwen?

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

In 2012 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt. Dat plan wijzigt de bestemming van de gronden in de buurt van de brug. Vroeger waren de gronden waar de Verapazbrug zal komen en aansluiten bestemd voor wonen en industrie. Het PRUP heeft deze bestemming gewijzigd in ‘zone voor publieke ruimte’. Het PRUP is in 2012 goedgekeurd door de Vlaamse regering. 

Project-MER

Voor de werken van start kunnen gaan, is een milieueffectenrapport (project-MER) nodig. Dit rapport gaat na of er aanzienlijke milieu-effecten te verwachten zijn, brengt die in kaart en onderzoekt hoe we die kunnen vermijden of milderen. Het openbaar onderzoek voor deze MER is begin 2016 afgerond. Het project-MER is goedgekeurd in juni 2018

Projectnota en ontwerpdossier

DIt is een uitgebreide nota waarin het concept en de uitwerking van het nieuwe plan is opgenomen. de nota maakt duidelijk hoe de weg en brug eruit zullen zien en waar fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen, groen, ... zullen komen. Alle projectpartners keurden de projectnota goed op 23/8/16.

Onteigeningsprocedure

Tijdens deze procedure worden met individuele eigenaars afspraken gemaakt over het verwerven van (een deel van) hun perceel. Deze procedure is in de zomer van 2018 afgerond. 

Omgevingsvergunning

Deze vergunning is nodig voor ingrepen die een impact hebben op de ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning is op 7/12/18 aangevraagd. De omgevingsvergunning is goedgekeurd. Het openbaar onderzoek is gestart op 6 juni en afgerond. De omgevingsvergunning is ondertekend op 20/11/2019. 

Start werken

Eind 2019/begin 2020 zullen sloopwerken uitgevoerd worden. Halverwege 2020 gaan de werken van start. Eerst komen de nutsmaatschappijen langs om hun leidingen te vernieuwen. Aansluitend, in het voorjaar van 2021, gaat de bouw van de brug en de heraanleg langs beide zijden van de brug van start. In 2023 moeten alle werken afgerond zijn. 

Communicatie

Op 20 september 2018 was er een infomarkt door AWV, stad Gent, Farys, De Lijn en De Vlaamse Waterweg. Tijdens de infomarkt hebben we verschillende panelen en een filmpje getoond. Herbekijken kan via deze links:

 

Op 8 december 2015 was er een Infomoment over het voorontwerp en de project-MER. Tijdens het infomoment werden enkele presentaties gegeven. Die vindt u hieronder. 

Op het infomoment zijn ook enkele vragen over het project gesteld door de aanwezigen. U vindt hier het pdf-document waar we die vragen beantwoorden.