Verticale signalisatie - verkeersborden

Vaste verkeersborden zijn voornamelijk bedoeld om de weggebruikers op het openbare en private wegennet te informeren en te begeleiden.

Verticale verkeerstekens kunnen omvatten:

  • het bord met op het beeldvlak een tekening en/of tekst die worden weergegeven met een geëigend bekledingsmateriaal (folie), het eventuele omrandingsprofiel en de verbindingsplaten, de bevestigingsprofielen en beugels voor de bevestiging van het bord op de steun (conform PTV 662);
  • de steunconstructie bestaande uit één of meer steunpalen (volgens PTV 662), vakwerksteunen en seinbruggen met respectievelijk één of meerdere sokkels.

De concrete specificaties voor de verticale signalisatie worden verwoord in het Standaardbestek 250.  Hieronder worden slechts een aantal kenmerken toegelicht.

Overzicht verkeersborden

Het overzicht van de verkeersborden kan hier geraadpleegd worden.

Verkeersborden

Kleine borden (maximum 22,5 cm breed en maximum 40 cm hoog) hebben een rand die minimaal eenmaal is omgeplooid. Alle andere borden moeten volgens het Standaardbestek 250 een dubbel omgeplooide rand hebben.

De grote borden hebben een oppervlakte van meer dan 2 m². Na de bekleding van het voorvlak worden de borden afgewerkt met een omrandingsprofiel. 

De afwerking van het bord verschilt van gewest tot gewest.

De achterzijde van de borden alsook het deel van de omranding die parallel is met het bord, de bevestigingsmiddelen en de steunen krijgen een grijze kleur. Enkel bij de borden E1 tot en met E11 en de zonale borden met betrekking tot parkeren is dit oranje.

Het vooraanzicht en het zijaanzicht van de borden krijgen dezelfde kleur als het voorvlak van het bord dat zich het dichtst bij de rand bevindt (uitgezonderd F12a, F12b en B5).

Bevestigingsprofielen

Naast het puntlassen van de bevestigingsprofielen, een standaardmethode zoals beschreven in het Standaardbestek 250, mogen ook andere methoden gebruikt worden.

Enkel onderstaande alternatieve bevestigingsmethoden zijn aanvaard: 

Fabrikant

Type bevestigingsmethode

Trafiroad nv Rivetten

Folies

Om de borden ook ’s nachts leesbaar te maken voor de weggebruikers, wordt het beeldvlak aangebracht op een retroreflecterende folie. Dit materiaal is in staat om het licht op een bijzondere manier te weerkaatsen. Al het licht dat van de koplamp (of van een andere bron) komt, wordt onmiddellijk teruggekaatst naar de bron, m.a.w. terug naar de koplamp, weliswaar niet op een diffuse manier. Dit gebeurt via een heel smalle kegel, net voldoende breed voor de bestuurder. Dit soort reflectie heet “retroreflectie” (“terug naar de bron”).

Er bestaan 4 types folies (type 1, type 2, type 3a en type 3b). Afhankelijk van het soort bord en de wegenhiërarchie wordt een folie toegekend. Welk bord met welke folie moet bekleed worden, wordt vermeld in het Standaardbestek 250.

Steunen

De steundiameter en het aantal steunen van de verkeersborden kunnen bepaald worden aan de hand van de rekenmodule.

Stabiliteit borden

De Universiteit van Luik testte in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer een verkeersteken (inclusief steun), dat gebruikt wordt als permanente signalisatie en dat beantwoordt aan de voorschriften van het Standaardbestek 250

De tijdelijke vervorming van een verkeersbord (met een diameter van 900 mm) werd nagegaan bij een windbelasting verdeeld over de volledige oppervlakte van het bord (cfr. 5.4.1. van de NBN EN 12899-1). Uit het beproevingsverslag blijkt dat de tijdelijke vervorming beantwoordt aan de gekozen klasse voor de tijdelijke vervorming in de PTV 662 nl. TDB5 (50 mm/m), nadat een winddrukklasse WL4 (0,9 kN/m²), een vormfactor (1,2) en een windbelastingscoëfficiënt (0,56)  werd toegepast. Met andere worden het resultaat van deze karakteristiek voldoet aan de eis voor België zoals bepaald in de PTV 662.

CE-markering verkeersborden

​ ​Alle producten die onder de norm EN12899-1 vallen en die vanaf 1 januari 2013 op de markt gebracht worden, moeten de CE markering dragen. Dit zijn in dit geval onderdelen en samenstellingen van vaste verkeerstekens, ongeacht de klant (gewest, stad, bedrijven, particulieren, …) aan wie geleverd wordt.

Het doel van de CE-markering is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

Een CE markering op een product geeft aan dat het betreffende product in overeenstemming is met al de Europese regelgeving die betrekking heeft op dat product.

De producent (degene die het eindproduct op de markt brengt) dient een aantal maatregelen te nemen die hem toelaten de CE markering op zijn product aan te brengen. In het geval van de verticale verkeerstekens dient hij o.a. een CE-certificaat te verkrijgen.

In wezen moet de 'producent' (degene die het eindproduct op de markt brengt) twee attesten kunnen voorleggen: een attest van certificatie afgeleverd door de aangemelde instelling (het CE-certificaat) en een prestatieverklaring.

Het CE-certificaat (opgesteld door de aangemelde instelling), hoort bij de producent en bewijst dat hij een CE markering mag aanbrengen.

Een prestatieverklaring of Declaration of Performance (DoP) is een verklaring die elk CE gemarkeerd product moet vergezellen. Het verstrekt aan de klant informatie over de prestaties van het product volgens de in de norm voorziene terminologie.