Voordelen BIM

AWV wil BIM niet alleen toepassen tijdens de studie en uitvoering van haar investeringsprojecten, maar als infrastructuurbeheerder ook vooral inzetten op de voordelen van BIM tijdens de fase van beheer en onderhoud. Op die manier kunnen we in alle fasen van de levenscyclus van de infrastructuur optimaal gebruik maken van de voordelen van BIM.


Voordelen BIM

BIM is een hefboom

BIM kan als hefboom gebruikt worden binnen de organisatie. Het biedt niet enkel de mogelijkheid om gebouwen en infrastructuur te modelleren in 3D-plannen. Er kan ook echt met de data in het model aan de slag gegaan worden. Zo kunnen fouten op voorhand worden opgespoord d.m.v. clashdetection, maar kunnen ook hoeveelheden worden afgeleid uit het model, maar kan het ook gebruikt worden voor een beter beheer en onderhoud. 

BIM is in essentie hefboom om gegevens digitaal uit te wisselen tussen de verschillende partijen van een bouwproject. Dit doet men door het proces op een gestructureerde manier te organiseren en door digitale informatie op te bouwen tijdens alle levensfases van een asset/bouwwerk.

BIM leidt tot een sneller, efficiënter, kwalitatief beter, economisch voordeliger en duurzamer bouw- en beheerproces.

BIM zorgt ervoor dat we met zijn allen slimmer en efficiënter gaan werken. In feite bouw je met BIM een digitale versie van de fysieke werkelijkheid van een investeringswerk. Dat is niet alleen zinvol tijdens de uitvoering. De grote winst is te behalen bij beheer en onderhoud, waarbij een goed digitaal dossier goud waard is en veel kosten bespaart. BIM maakt integraal samenwerken mogelijk en is een onomkeerbare ontwikkeling! Het leidt tot een sneller, efficiënter, kwalitatief beter, economisch voordeliger en duurzamer investerings- en beheerproces.

Verbeterde communicatiemogelijkheden

Tijdens de ontwerpfase…

De digitale voorstelling van een project kan helpen bij de beeldvorming van projectpartners en stakeholders. Dit kan bij communicatiemomenten leiden tot meer positieve feedback en dus tot snellere besluitvorming in het totale proces. In het algemeen is er een grotere klantbetrokkenheid bij een project door het gebruik van een 3D-BIM-model. Het kan ook helpen om de nieuwe toestand te vergelijken met de bestaande toestand en om onteigeningen te visualiseren.

Het project kan voorgesteld worden door …

  • eenvoudige 2D- of 3D- beelden,
  • (gerenderde) fotorealistische beelden en/of animaties,
  • virtual reality: maken van een afgesloten virtuele omgeving die het mogelijk maakt zijn project te ‘betreden’ en er rond te kijken met een VR-bril, toepassingen hiervan zijn een rijsimulator of een virtuele wandeling door een tunnel i.k.v. een opleiding,
  • augmented reality: combineren van een werkelijke omgeving met computergestuurde beelden uit het model zodat het mogelijk wordt het project te visualiseren binnen een echte omgeving waarbij de beelden worden aangepast op basis van de specifieke locatie van het toestel.

Interne stakeholders kunnen dan aan ontwerpbeoordeling doen door het 3D-model te reviewen en hun feedback te geven om ontwerpaspecten te valideren.

Voorbeelden BIM

Tijdens de uitvoeringsfase…

Het gebruik van BIM zorgt voor een betere communicatie en samenwerking binnen het projectteam en het afleveren van kwalitatieve projecten. Doordat we het ontwerp in een globaal BIM-model kunnen analyseren en evalueren, kunnen we ontwerpfouten of technische problemen sneller opsporen en oplossen. Eventuele fouten of conflicten kunnen onmiddellijk in het model worden aangeduid. Het is mogelijk een virtuele wandeling te maken door het model om de besluitvorming en de controle van de technische vereisten te ondersteunen.

Om de omgeving van het project zo efficiënt mogelijk te benutten kan een studie worden gedaan naar de verkeersafwikkeling van een project in tijdelijke fasen. Bij de inplanting van de werfzone kan hiermee rekening worden gehouden. Het kan bijvoorbeeld lonen om een (beveiligd) fietspad te voorzien als de omweg hiervoor te lang zou zijn. Zo ontstaat minder hinder.

Beperktere risico's: mindere faalkosten, onvoorziene omstandigheden, betere planning, ... 

Door het modelleren van de bestaande en de ontworpen toestand wordt het bouwwerk als het ware op voorhand gebouwd in zijn omgeving. Dit heeft als voordeel dat problemen al opgespoord kunnen worden. 3D-clash en issuedetectie helpt bij het voorkomen van problemen in de uiteindelijke toestand en 4D-clash en issuedetectie moet deze zelfs in tijdelijke fasen voorkomen. Dit heeft als gevolg dat de faalkosten lager, de uitvoeringstermijnen korter en de geleverde kwaliteit hoger zijn.

Bij die controle heeft men in de werf 'Aanleg op-en afrittencomplex Torenlaan x Marcel Habetslaan Genk' op de N76 een aantal conflicten kunnen opsporen bij de omzetting van ontwerpplannen naar BIM-modellen: het wegpakket sloot niet aan op bovenvlak brug en bij de aansluiting van de de op- en afrit was er een hoogteverschil t.o.v. doorgaande gewestweg als die werden uitgetekend zoals ontworpen door studiebureau

Door het vermijden van fouten ontstaan ook minder discussies. Alle partijen kunnen efficiënter werken als aan dergelijke zaken geen energie en geld verloren hoeft te gaan. Dikwijls geldt ook hoe vroeger een fout wordt opgespoord, hoe eenvoudiger en goedkoper ze kan worden opgelost. Dus loont het snel om in ontwerpfase of werkvoorbereidingsfase iets meer te spenderen.

Administratieve vereenvoudiging

Het is mogelijk om via het BIM-model automatisch hoeveelheden van volumes bv. van beton, oppervlaktes bv. van verhardingen, lopende meters bv. van boordstenen en aantallen bv. van straatkolken, ... te bepalen en om via het BIM-model automatisch prijzen om kostenramingen te bepalen en budgetteringen af te leiden uit het ontwerp of het as-built-model, aan de ramingen kunnen in het model ook specificaties en productinformatie gekoppeld worden. Om coherentie en nauwkeurigheid te garanderen, worden hoeveelheden (meetstaat, prijscalculatie) uit de BIM-modellen automatisch afgeleid via het BIM-model. Dit moet altijd worden voorzien in combinatie met het extraheren van ramingen uit een toepassing.

Het grote voordeel van deze toepassing is dat de controle van de vorderingsstaten erg verlicht wordt en slechts steekproefsgewijs nodig is. Als het model up to date is, kloppen de meetstaten in principe ook. Dit vraagt geen aparte controle meer.