Waarom BIM?

Het belang van geïntegreerd en digitaal samenwerken in de bouwsector groeit. Als wegbeheerder wil AWV hierin richtinggevend zijn voor de sector. AWV wil BIM toepassen tijdens de studie en uitvoering van haar investeringsprojecten en wil als infrastructuurbeheerder ook inzetten op de voordelen van BIM tijdens de fase van beheer en onderhoud. Op die manier kunnen we in alle fasen van de levenscyclus van de infrastructuur optimaal gebruik maken van de voordelen van BIM. 


Als infrastructuurbeheerder wil AWV hierin een richtinggevende rol spelen voor de sector, instaan voor de nodige standaardisatie en zorgen dat wat we in Vlaanderen ontwikkelen ook binnen een Belgische en Europese context past. AWV wil als beheerder van ca. 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden inzetten op een zo efficiënt mogelijk beheer en onderhoud van die weginfrastructuur en alle elementen daarrond. Om te komen tot zo een efficiënt ‘Asset Information Management’ (AIM) systeem, wordt vanuit de BIM filosofie gewerkt aan één unieke gegevensbron (‘Master Data Model’) waarin alle assets, hun locatie en hun relevante eigenschappen vervat zitten. Die unieke gegevensbron kan dan verder gebruik worden als input voor de verschillende applicaties voor het beheer en onderhoud.

AWV wil die standaardisatie brengen d.m.v. de ObjectTypenBibliotheek (OTL). Als infrastructuurbeheerder wil AWV hierin een richtinggevende rol spelen voor de sector, instaan voor de nodige standaardisatie en zorgen dat wat we in Vlaanderen ontwikkelen rond BIM voor infrastructuur ook binnen een Belgische en Europese context past. AWV wil die standaardisatie verwezenlijken door o.a. de opmaak van een breed gedragen ObjectTypenBibliotheek (OTL - Object Type Library), waarbij de OTL vastlegt welke types objecten in een datamodel kunnen zitten, welke eigenschappen van elk objecttype moeten bijgehouden worden en wat de mogelijke relaties zijn tussen de objecten.

Het gebruik van BIM zorgt voor een betere communicatie en samenwerking binnen het projectteam en het aanleveren van kwaliteitsvollere projecten. Doordat we het ontwerp in een globaal BIM model kunnen analyseren en evalueren, kunnen we ontwerpfouten of technische problemen sneller opsporen en oplossen, wat faalkosten en vertragingen op de werf minimaliseert. Op die manier vermijden we verrekeningen en kunnen we het project binnen budget en vooropgestelde timing houden.

Daarnaast willen we BIM ook inzetten van bij het begin van de studie van onze investeringsprojecten. Zo kunnen we samen met onze partners werken aan een gemeenschappelijk BIM model van de te bouwen infrastructuur en dat model verder laten evolueren tijdens de uitvoering. Op die manier kunnen we tot een goed uitgebouwd as-built model komen, afgestemd op een vlotte integratie in het Master Data Model voor beheer en onderhoud.

Duidelijk gedefinieerde en gemeenschappelijke BIM doelstellingen voor een project, een gedeeld BIM model en uitwisselplatform en een constructieve houding van alle projectpartners moeten ons toelaten ook al tijdens de studie en uitvoering van projecten maximaal van de voordelen van BIM te profiteren.

Een goed beheer en onderhoud van onze weginfrastructuur steunt op up-to-date, volledige en betrouwbare informatie over alle fysieke terreinobjecten (‘assets’) in ons beheer. Informatie die BIM ons kan aanreiken. Het gebruik van BIM geeft ons de kans om de beschikbare informatie over de volledige levenscyclus van onze terreinobjecten efficiënt te verzamelen en te beheren. Door die informatie eenmalig in te winnen, zo dicht mogelijk bij de bron, en ze gestandaardiseerd uit te wisselen, kunnen we die uniforme gegevens ter beschikking stellen van wie ze nodig heeft op elk moment tijdens de levenscyclus, of dat nu tijdens de studiefase van een project is, tijdens de uitvoering van de werken op het terrein of tijdens het beheer en onderhoud in de periode daarna.

Samen doen we het beter!