Wegeninspectie

De wegeninspectie werd operationeel in 2003, toen werden enkel inbreuken geverbaliseerd voor het overschrijden van de toegelaten massa onder één van de assen. Ondertussen zijn de bevoegdheden uitgebreid met controle op de totale massa, afmetingen en uitzonderlijk vervoer in 2014.

Door de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden nog verder uitgebreid in 2015, de wegeninspecteurs zijn nu ook bevoegd voor de controle van ADR-transporten, technische controle langs de weg en ladingzekering.

De controles verlopen niet allen op dezelfde wijze en ook de administratieve afhandeling nadien is verschillend naar gelang van de bevoegdheid. Hieronder vindt u per bevoegdheid uitleg over de procedure.

Overlading

Algemene informatie

Overladen voertuigen veroorzaken heel wat schade aan de weginfrastructuur en zorgen ervoor dat er vaak versnelde herstellings- en vernieuwingswerken nodig zijn, met alle hinderlijke gevolgen van dien. Spoorvorming kan onveilige situaties veroorzaken en is bovendien erg duur om te herstellen. Sinds 1998 werd met het  aslastendecreet de administratieve vervolging van overladen voertuigen ingevoerd. Sinds 1 maart 2014 is het decreet ter bescherming van de verkeersinfrastructuur van kracht, waarbij naast de aslasten ook de totale massa en de afmetingen van de voertuigen worden gecontroleerd. Wegeninspectie controleert sindsdien ook het Uitzonderlijk vervoer. Het beschrijft ook de modaliteiten van de controle, de boeteschalen en de administratieve procedure. De teksten van het decreet kan u hier terugvinden. 

De Vlaamse wegeninspectie is sinds 1 juli 2003 operationeel. De Vlaamse wegeninspecteurs kregen via een decreet de bevoegdheid om vrachtwagens af te leiden naar weegbruggen om vast te stellen of ze al dan niet overladen zijn. Bij overschrijding van de toegelaten normen wordt een proces-verbaal opgesteld en een boete geïnd.

De wegeninspectie van AWV en de federale wegpolitie zijn belast met de controles op dergelijke overtredingen en maken daarvoor gebruik van 40 vaste weeginstallaties op parkings, districten of verkeersposten langs onze snelwegen.

Bij dergelijke controles stelt de wegeninspectie of wegpolitie zich op langs de wegkant en onderschept potentieel overladen voertuigen louter op visuele basis. De voertuigen waarvan men op het zicht vermoedt dat ze overladen zijn, worden afgeleid naar een vaste weeginstallatie voor effectieve weging. Uit de statistieken blijkt dat slechts 15 à 20% van de voertuigen die op die manier worden afgeleid, bij controle effectief overladen is.

Controle op het overschrijden vangewichten van vrachtwagens is arbeidsintensief, waardoor altijd maar een beperkt aantal vrachtwagens kan gecontroleerd worden. Een geselecteerde vrachtauto naar de controlelocatie begeleiden, het verrichten van de statische of dynamische weging per as(configuratie), het doorrekenen van de vrachtauto op overschrijdingen van gewichten (ook herleide gewichten), het controleren van documenten, het noteren van gegevens en het eventueel nemen van een maatregel (wegbrengen naar aflaadlocatie en opnieuw wegen na afladen) vergt per vrachtauto behoorlijk wat tijd.

Om de efficiëntie van dergelijke controleacties te verhogen, zocht AWV naar een meer geautomatiseerd systeem voor de selectie van potentieel overladen voertuigen. Een WIM of Weigh-in-Motion-installatie geeft een schatting van het gewicht en de aslasten van voertuigen terwijl ze rijden. Meer informatie over de Weigh-in-motion kan u hier terugvinden.

Controle door de wegeninspecteur

Als er een inbreuk wordt vastgesteld zullen de wegeninspecteurs voorstellen om een onmiddellijke inning te betalen of om een proces-verbaal op te stellen. Als er wordt ingegaan op het voorstel om een onmiddellijke inning te betalen zal er geen proces-verbaal worden verzonden naar het parket en loopt de procedure daarbij af. Het besluit voorziet verschillende middelen om te betalen zoals contant of via een betaalterminal (als deze aanwezig is). Indien de chauffeur of de onderneming een woonplaats of vaste verblijfplaats heeft in België kan er ook gekozen worden om de administratieve geldboete te betalen door middel van overschrijving, de betalingsuitnodiging zal dan worden verstuurd.

Als zowel de chauffeur als de onderneming die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor hen geen woonplaats of vaste verblijfplaats heeft in België dan moet er ook een consignatie worden betaald. Dit kan enkel contant, met de betaalterminal of via een derde-betalingsfirma betaald worden.

Controle ter plaatse door politie

Ook de politie voert controles uit op de gewichten en afmetingen van vrachtwagens. De politie zal net als de wegeninspecteurs voorstellen om een administratieve inning te doen.

Als de politie een proces-verbaal opmaakt zal zij dit versturen naar de procureur des Konings van het bevoegde parket.

Administratieve Procedure

De administratieve procedure verloopt in verschillende stappen. Deze stappen zijn ook steeds vermeld onder “ons kenmerk”. Hierdoor is het voor de medewerkers van de wegeninspectie duidelijk in welke “stap” dossier zit. Ook heel belangrijk is het PV-nummer dat eveneens terug te vinden is onder “ons kenmerk”. Als u contact opneemt met de wegeninspectie is het van belang dit steeds te vermelden zodat we steeds het juiste dossier bij de hand hebben.

Stap 1

Als er een proces-verbaal wordt opgesteld wordt dit verzonden naar Brussel ter nazicht en goedkeuring van de wegeninspecteur-controleur. Er wordt dan een afschrift verzonden naar de chauffeur en onderneming. Indien deze een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben wordt er terug een voorstel tot vrijwillige inning gedaan.

De onderneming krijgt ook de kans om een vragenlijst in te vullen in verband met de inbreuk. Indien u wenst in te gaan op de vraag tot betaling dient de vragenlijst niet ingevuld te worden.

Wanneer hier niet wordt op ingegaan of de betaaltermijn verstreken is wordt het origineel proces-verbaal bezorgd aan de procureur des Konings. De procureur des Konings kan dan beslissen om de inbreuk strafrechtelijk te vervolgen of het proces-verbaal terug te bezorgen aan de wegeninspecteur-controleur voor een administratieve vervolging.

Stap 2

Als de procureur des Konings het proces-verbaal ter beschikking stelt voor een administratieve afhandeling of niet binnen de termijn geantwoord heeft aan de wegeninspecteur-controleur dan wordt deze laatste bevoegd om een administratieve geldboete op te leggen.

De wegeninspecteur-controleur heeft dan 90 dagen de tijd om een administratieve geldboete op te leggen, dit aan de hand van het proces-verbaal en indien voorhanden de ingevulde vragenlijst.

Stap 3

Tegen deze eerste beslissing van de wegeninspecteur-controleur is bezwaar mogelijk. Dit moet worden aangetekend binnen een termijn van 30 dagen na het ontvangen van de eerste beslissing. De termijn bedraagt 45 dagen als zowel de chauffeur als de onderneming geen woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in België.

Nadat er bezwaar werd aangetekend zal u worden uitgenodigd door de wegeninspecteur-controleur voor een hoorzitting. De argumentatie mag mondeling worden toegelicht op deze hoorzitting of kan schriftelijk worden ingediend, ten laatste op de dag van de hoorzitting.

De wegeninspecteur-controleur neemt binnen de 30 dagen na de hoorzitting een beslissing, of zoals hoger vermeld als de chauffeur en de onderneming beiden geen woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in België, binnen de 45 dagen.

Stap 4

Tegen de beslissing van de wegeninspecteur-controleur staat een beroep open bij administrateur-generaal van het agentschap wegen en verkeer. Dit beroep moet 30 dagen na het ontvangen van de beslissing na bezwaar, of in voorkomend geval 45 dagen als de chauffeur en de onderneming geen woonplaats of vaste verblijfplaats hebben binnen België. Na het aantekenen van het beroep heeft de administrateur-generaal 4 maanden om een beslissing te nemen, 5 maanden als de chauffeur en de onderneming geen woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in België.

Als u beroep hebt aangetekend zal u worden uitgenodigd door het afdelingshoofd van de afdeling planning en coördinatie, het afdelingshoofd of een vervanger zal de hoorzitting voorzitten. Zoals in bezwaar kunnen de argumenten dan mondeling worden toegelicht of er kan gekozen worden om de argumentatie schriftelijk over te maken ten laatste op de dag van de hoorzitting.

Tegen deze laatste administratieve beslissing staat nog een beroep bij de Raad van State open, voor verdere informatie verwijzen we hiervoor naar de begeleidende brief bij de beslissing.