Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken vanaf najaar 2019, hoofdwerken vanaf 20 april 2020

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Het gedeelte tussen de Ertbrandstraat (N11) en de Grote Molenweg werd reeds eerder aangepakt. Nu is het de beurt aan het stuk ter hoogte van de Dorpsstraat en Laageind. De nieuwe N111 zal veiliger zijn voor fietsers en voetgangers en een aangenamere leefomgeving vormen in de dorpskern. 

Planning nutswerken

De nutsmaatschappijen zijn al enkele maanden aan het werk in Stabroek. Ze verleggen en vernieuwen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. De werken aan de zuidkant zijn bijna ten einde. Tussen de Grote Molenweg en Kerkendam moeten wel nog huisaansluitingen gemaakt worden. 

Tijdens de nutswerken wordt er voornamelijk in het voetpad en de berm gewerkt. Het verkeer op de N111 kan in twee richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met plaatselijke hinder. Fietsers kunnen tijdens het eerste deel van de nutswerken over het bestaande fietspad blijven rijden. Wanneer de werken naar de noordkant verschuiven, voorzien we voor fietsers een zo vlot mogelijke doorgang langs de werken.

Vanaf 27 april: enkele zijstraten afgesloten van de Dorpsstraat

De kabelwerken in de Dorpsstraat lagen omwille van de coronacrisis tijdelijk stil. Fluvius zal de werken hervatten vanaf maandag 27 april 2020. De werfzone loopt van iets voor de Familiestraat tot voorbij de Sint Catharinastraat (zie gele zone op onderstaande situeringskaartje).

 • De Sigarenstraat en de Sint Catharinastraat zijn vanaf maandag 27 april afgesloten van de Dorpsstraat. Via lokale omleidingsroutes rijden bewoners om. In beide straten geldt tijdelijk dubbelrichting en wordt waar nodig een parkeerverbod ingesteld.
 • Voor de Familiestraat voorziet de aannemer maatregelen om deze bereikbaar te houden (rijplaten). Houd er wel rekening mee dat de Familiestraat eens voor korte tijd kan onderbroken zijn (graven van de sleuf).
 • Let op! De Brouwersstraat is van maandagochtend 27/4 tot donderdagavond 30/4 afgesloten van de Dorpsstraat. Plaatselijk verkeer rijdt in deze periode via Begijnhof.

Planning hoofdwerken (riolering + wegenis)

De start van de riolerings- en wegeniswerken is volgens de huidige stand van zaken voorzien vanaf maandag 20 april 2020

De hoofdwerken bestaan uit twee zones:

 • Laageind (van A12 tot Abtsdreef)
 • Dorpsstraat (van Abtsdreef tot Grote Molenweg)

In elke zone leggen we eerst aan de noordkant een tijdelijke rijweg aan, daarna volgt de riolering en nieuwe weginfrastructuur aan de zuidzijde. Ten slotte vernieuwen we de noordzijde. Na de paasvakantie – op 20 april – start de aannemer in Laageind met de aanleg van de tijdelijke weg met fiets- en voetpad. In de Dorpsstraat volgt de aannemer hetzelfde stramien zodra de nutswerken afgerond zijn.

Bovenstaande timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. U kan de afbeelding in volledige grootte bekijken in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Timing in grote lijnen

20 april - 20 juli 2020

Opbraak verhardingen tussen perceelgrens en huidige rijweg, plaatsing nieuwe riolering inclusief huisaansluitingen en aanleg van een tijdelijke rijweg, fiets- en voetpad aan de noordzijde van Laageind. Tot eind mei is de Abtsdreef afgesloten omdat we er aan de riolering werken.

augustus - november 2020

Elke weggebruiker krijgt een plaats aan de noordkant van Laageind. We breken de oude rijbaan en de hele zuidzijde van Laageind op om hier de riolering aan te leggen en de nieuwe weginfrastructuur op te bouwen. In de Dorpsstraat start de aannemer aan de noordzijde met de eerste rioleringswerken om ook hier vervolgens de tijdelijke weg met fiets- en voetpad verder aan te leggen. Bij het begin van deze fase sluiten we de Meidoornlaan voor ongeveer een maand af.

november 2020 - februari 2021

Over de volledige projectzone werken we aan de zuidzijde van de N111. In Laageind krijgt de nieuwe infrastructuur vorm en in de Dorpsstraat leggen we de riolering aan. De Kleine Molenweg en de Grote Molenweg worden tijdelijk afgesloten, maar niet tegelijk.

februari - april 2021

De nieuwe infrastructuur in Laageind is voor meer dan de helft klaar en biedt nu plaats aan alle weggebruikers. We leggen in deze periode de noordzijde aan. In de Dorpsstraat werken we verder aan de zuidzijde. De weggebruiker blijft hier nog even op de tijdelijke verharding aan de noordkant.

april - juli 2021

Laageind is bijna afgewerkt en in de Dorpsstraat wordt de nieuwe zuidzijde in gebruik genomen. De éénrichting voor gemotoriseerd verkeer blijft gelden, want aan de noordkant werken we nog volop.


Verkeershinder en omleidingen

Algemene principes tijdens de werken

 • Tijdens de hoofdwerken blijft er op de N111 steeds doorgaand verkeer in één richting mogelijk: van de A12 naar Putte.
 • Verkeer van Putte naar de A12 of de haven wordt omgeleid.
 • Er wordt steeds doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers.

Eenrichtingsverkeer van A12 naar Kleine Molenweg vanaf maandag 20 april

Bij de start van de hoofdwerken, op maandag 20 april, treden er tijdelijke verkeersmaatregelen in voege:

 • Op de N111 kan gemotoriseerd verkeer slechts in één richting rijden van de A12 naar de Kleine Molenweg.
 • In de Dorpsstraat, tussen de Grote Molenweg en de Meidoornlaan/Kleine Molenweg, is voorlopig plaatselijk verkeer in twee richtingen toegelaten.
 • Verkeer komende van Putte richting Laageind of de A12 volgt een omleiding via de Kleine Molenweg en de Dijkstraat richting de A12
 • Vrachtverkeer (+3,5t) komende van Putte wordt al vroeger omgeleid, via de Grote Molenweg. Via Hoevenen en Leugenberg bereikt dat verkeer de A12.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Abtsdreef onderbroken vanaf maandag 20 april

Van 20 april tot eind mei 2020 is de Abtsdreef afgesloten ter hoogte van de Dorpsstraat. Komende van Laageind rijdt bestemmingsverkeer om via de Meidoornlaan. Ook verkeer in de Dorpsstraat komende vanuit Putte kan zo rijden. Dit is anders dan in de folder stond omschreven omdat de enkelrichting op de N111 voorlopig nog beperkt blijft tussen de A12 en de Meidoornlaan.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer

Stappers en trappers kunnen zich steeds in alle richtingen verplaatsen. In Laageind geldt evenwel een aangepaste situatie waarbij voetgangers over de berm gaan aan de zuidzijde en fietsers in beide richtingen over een tijdelijke, afgeschermde fietsstrook rijden. Let op want tijdens de rioleringswerken in Abtsdreef wandel en fiets je langs Werfken.

De haltes van De Lijn in Laageind (beide zijden van de weg) worden vanaf 20 april niet meer bediend. In de Dorpsstraat wijzigt er voorlopig niets. Meer info vind je aan de bushaltes en op www.delijn.be/omleidingen.

Verkeer in Laageind en Dorpsstraat

Laageind en Dorpsstraat blijven bereikbaar voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Afhankelijk van de locatie van de werken (noordelijke of zuidelijke weghelft) in Laageind en de Dorpsstraat, wandel of rijd je op een ander deel van de weg.

FASE 1: 20 april tot begin augustus 2020

Vanaf maandag 20 april geldt eenrichtingsverkeer vanaf de A12 tot aan de Kleine Molenweg. Tot augustus rijdt autoverkeer nog op de bestaande zuidelijke rijstrook. Fietsers (in beide richtingen) krijgen een plaats op de andere rijstrook, afgeschermd van wagen en werfzone. Tijdens de eerste weken van deze fase is de Abtsdreef afgesloten (bereikbaar via Meidoornlaan).

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

FASE 2: begin augustus tot begin november 2020

Na het bouwverlof schuift elke weggebruiker in Laageind op naar de tijdelijke verhardingen die de aannemer aan de noordzijde heeft aangelegd. In de Dorpsstraat start de aanleg van de tijdelijke weg met fiets- en voetpad. Bij het begin van deze fase is de Meidoornlaan enkele weken afgesloten.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Meer info over de fasen hierna volgt nog. 

Lokale bereikbaarheid

Aandacht voor fietsers en voetgangers

Als fietser of voetganger kan je de werken steeds in beide richtingen passeren. De nodige oversteekplaatsen en afscherming maken dit bovendien veilig. Wanneer de bestaande verhardingen opgebroken zijn, garandeert een tijdelijk fiets- en voetpad een comfortabel alternatief tot de eerste nieuwe infrastructuur klaar is.

Parkeren, laden en lossen

In de Dorpsstraat blijven de parkeerstroken aan de zuidzijde zo lang als mogelijk beschikbaar (tot het najaar). Parkeren aan de noordzijde van zowel Laageind als Dorpsstraat kan vanaf 20 april niet meer. Aan die kant van de weg kan u wel gebruik maken van de gratis parking op het terrein ‘Hoeve Brouwers’. Voor het laden en lossen voorziet de aannemer waar mogelijk ruimte in de werfzone en maakt hij specifieke afspraken met winkels en bedrijven.

PITO en Picoloplein blijven bereikbaar

De Picolo-site en PITO houden we bereikbaar via onder andere de Conservenweg. We voorzien veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Wie met de bus komt, stapt af aan de halte ‘Stabroek Dorp’ in de Kleine Molenweg en de Dorpsstraat of aan halte ‘Van De Poel’ in de Abtsdreef.

Bushaltes in de werfzone

De Lijn past haar dienstregeling tijdens de werken aan. In de werfzone worden enkel de haltes ‘Stabroek Dorp’ en ‘Van De Poel’ bediend. De bussen komende van Putte volgen mee de omleiding via Oud Broek. Leerlingen van PITO stappen af aan de halte ‘Van De Poel’ in de Abtsdreef. De bussen vanuit Ekeren/Kapellen zullen de halte ‘Stabroek Dorp’ in de Kleine Molenweg bedienen. Meer info vind je op www.delijn.be/omleidingen of via de berichtgeving aan de bushaltes.


Ontwerp en doelstelling: een veilige en comfortabele N111

De N111 in Stabroek is niet alleen een belangrijke gewestweg, maar vormt ook de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Momenteel is de inrichting van deze weg vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg brengen we daar verandering in. Bovendien wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat ook parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en conflictvrij kan verlopen. Daarnaast wordt er ook groen aangeplant, zodat het aangenaam wonen, werken en winkelen wordt in de Dorpsstraat en Laageind.  

Ook de belangrijkste kruispunten (N111 met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan) worden aangepakt. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen voor een veilige verkeerssituatie. 

 • Een nieuwe bushalte nabij het kruispunt met de Torense Weg, met een perron van 15m, maakt het voor de gebruikers van het openbaar vervoer een stuk aangenamer en veiliger.
   

 • Op de aangepaste kiss-and-ridezone nabij het PITO kunnen ouders hun kinderen veilig afzetten en ophalen.
 • De in- en uitritten voor zwaar transport worden uitgevoerd in aangepast printbeton.
 • De rood aangeduide zone ter hoogte van de PICOLO bedrijvenzone is een laad- en loszone. 
   

 • Aan weerszijden van de rijweg leggen we enkelrichtingsfietspaden aan in rood asfalt. 
   

 • Oversteekpunten met een middenberm, zoals aan het kruispunt met de Grote Molenweg, zorgen voor een veiligere verkeerssituatie.

Communicatie

Infomarkt vervangen door online chatsessies

Omdat de geplande infomarkt voor de start van de hoofdwerken niet kon plaatsvinden omwille van de coronacrisis, hebben we een digitaal alternatief uitgewerkt. Door middel van twee online chatsessies, op donderdag 16 april en op vrijdag 24 april, willen we graag met bewoners en handelaars in gesprek gaan en krijgen ze de kans om rechtstreeks vragen te stellen over de werken aan het projectteam. Meer informatie over hoe de chatsessies in zijn werk gaan en hoe je kan inschrijven, lees je in de nieuwsbrief van 10 april (zie rechterkolom onder 'documenten').

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV je graag op de hoogte houden van de heraanleg van de N111. Telkens als er nieuws te melden valt over het project (zowel in aanloop naar de werken als tijdens de uitvoering ervan) ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf je in op de nieuwsbrief.

Bereikbaarheidsadviseur

Zit je tijdens de werken aan de N111 met vragen over de bereikbaarheid van je woning of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.