Nieuwe fiets- en voetpaden voor Plantin en Moretuslei (N184) in Antwerpen

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken vanaf januari 2019, hoofdwerken vanaf zomer 2019 tot zomer 2020

Update 24-04-2020: Provinciestraat afgesloten vanaf maandag 27 april
Door nutswerken op de hoek van het kruispunt met de Provinciestraat, wordt de rijweg afgesloten ter hoogte van de Plantin en Moretuslei. Er gelden omleidingen voor zowel verkeer stadinwaarts- als uitwaarts. Fietsers en voetgangers kunnen veilig passeren. Deze situatie duurt, afhankelijk van de omvang de werken, tot uiterlijk 7 mei.
Meer informatie op deze pagina onder ‘Maatregelen voor autoverkeer en fietsers’ of in de nieuwsbrief van 24 april (zie rechterkolom onder 'documenten').

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Vandaag is de Plantin en Moretuslei in Antwerpen een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten. De fietspaden zijn verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in fietst. In samenwerking met de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link wordt de Plantin en Moretuslei over de hele breedte heringericht in verschillende fases.


Vierde fase hoofdwerken Plantin en Moretuslei 

In augustus 2019 zijn ook de hoofdwerken langs de Plantin en Moretuslei van start gegaan, tussen de Wilrijkstraat en het stadspark. De aannemer werkt momenteel tussen de Provinciestraat en de Charlottalei/Quinten Matsijslei. Dat gebeurt rijhelft per rijhelft: eerst de noordkant (stadinwaarts) en daarna de zuidkant (staduitwaarts). De aannemer breekt telkens eerst de bestaande verhardingen op. Dan legt hij de nieuwe riolering aan en maakt hij de huisaansluitingen. Tot slot volgt de wegopbouw.
 
De werken aan de noordkant duren van begin december 2019 tot 16 maart 2020 en vanaf 17 maart tot begin juni 2020 aan de zuidkant. Belangrijk: de heraanleg van het kruispunt met de Provinciestraat valt niet binnen deze fase en is nog steeds gepland voor de zomer van 2020.

De planning van de hoofdwerken in detail (onder voorbehoud van wijzigingen):

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Fasering nutswerken Plantin en Moretuslei 

Tegelijkertijd met de riolerings- en wegeniswerken verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. De werken aan de noordzijde van de rijweg (stadinwaarts), tussen de Wilrijkstraat en het stadspark, zijn volledig klaar.

De zone staduitwaarts tussen de spoorwegbrug en de Singel wordt vrijdag 24 april afgerond. Daarmee zijn alle nutswerken stadsuitwaarts volledig klaar.

Vanaf maandag 27 april wordt er gewerkt op het kruispunt met de Provinciestraat. De aannemer moet er de kabels verleggen met het oog op de toekomstige tramhalte en tramsporen. Afhankelijk van de omvang van de werken, kan de ingreep 2 dagen tot 2 weken duren. De Provinciestraat wordt afgesloten zo lang als de werken duren. Er gelden omleidingen voor verkeer (zie lager).

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Maatregelen voor autoverkeer en fietsers

Tijdens nutswerken op kruispunt Provinciestraat van 27 april tot uiterlijk 7 mei

De aannemer werkt op het kruispunt van de Provinciestraat, op het braakliggende terrein waar de toekomstige tramhalte komt. Er gelden omleiding voor verkeer richting de Provinciestraat:

 • Verkeer komende van de Singel rijdt via de Van Immerseelstraat. Zo blijft ook de woonwijk tussen de Plantin en Moretuslei en de Lange Kievitstraat ontsloten.
 • In de Wipstraat is er tijdelijk tweerichtingsverkeer mogelijk omdat de straat doodloopt op de Provinciestraat.
 • Verkeer komende van het stadspark rijdt via de Montensstraat en het Moorkensplein richting de Turnhoutsebaan. Deze omleiding geldt ook voor verkeer uit de Van den Nestlei en de Rolwagenstraat.
 • Er is geen hinder voor het tramverkeer: automatische barelen verzekeren de doorgang.
 • Fietsers en voetgangers hebben steeds doorgang via een afschermde corridor.

Tijdens wegenwerken op Plantin en Moretulei van 17 maart tot begin juni 2020

De aannemer werkt staduitwaarts richting Singel tussen de Charlottalei en de Provinciestraat. Concreet gelden er de volgende verkeersmaatregelen:

 • Ter hoogte van de werfzone, tussen de Chalottalei en de Provinciestraat rijdt verkeer in elke richting over één rijstrook.
 • De aansluiting met de Mercatorstraat blijft zolang mogelijk open, maar zal voor een korte periode ook tijdelijk afgesloten worden (zie lager).
 • De Baron Joostensstraat valt in de werfzone en is afgesloten ter hoogte van de Plantin en Moretuslei.
 • Fietsers richting de Singel volgen een omleiding rond de werfzone via de Brialmontlei en de Van Den Nestlei.
 • Fietsers richting het stadscentrum gebruiken voortaan het nieuwe fietspad aan de bovenkant van de rijweg. 
 • Voetgangers kunnen via veilige corridors en doorsteken steeds langs de werken.
 • Wie de werfzone wil vermijden, kan via het Albertpark van en naar de Singel rijden. Komende van Antwerpen-Zuid wordt verkeer op de Singel al vroegtijdig afgeleid via de Generaal Lemanstraat. Vanuit Deurne wordt verkeer op de Singel doorgestuurd naar de Grotesteenweg.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Extra aandacht voor kruispunten Simonsstraat x Mercatorstraat en Van Immerseelstraat

AWV treft specifieke maatregelen om de belangrijke kruispunten van de Plantin en Moretuslei met de Simonsstraat x Mercatorstraat en de Van Immerseelstraat maximaal toegankelijk te houden. Het betreft immers de invalswegen naar respectievelijk het station en de ondergrondse stationsparking.

Kruispunt Simonsstraat x Mercatorstraat:

 • Werken noordkant (stadinwaarts) – december 2019 tot 16 maart 2020 (afgerond)
   
 • Werken zuidkant (staduitwaarts) –  17 maart tot 24 mei 2020
  • Het uitgangspunt is dat de aansluiting met de Mercatorstraat zo lang mogelijk open blijft voor verkeer.
  • Fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt via veilige corridors blijven gebruiken.
    
 • Werken zuidkant (staduitwaarts) –  25 mei tot 10 juni 2020
  • De Mercatorstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Plantin en Moretuslei. Richting het station en de Diamantwijk volgt verkeer een korte omleiding via de Van Den Nestlei.
  • Fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt via veilige corridors blijven gebruiken.
    

Kruispunt Van Immerseelstraat:

 • De stationsparking in de Van Immerseelstraat blijft zowel tijdens de werken aan de noord- als de zuidkant in beide richtingen bereikbaar

Algemene minder-hinderprincipes

Tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei houden we rekening met een aantal minder-hinderprincipes bij het inplannen van de werken:

 • Op de Plantin en Moretuslei zal er behalve tijdens de werken aan het kruispunt Provinciestraat altijd verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Om de werken te kunnen uitvoeren, zullen er een of meerdere rijstroken ingenomen worden.
   
 • Fietsers stadinwaarts en -uitwaarts volgen in functie van de werken een omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten.
   
 • De zijstraten van de Plantin en Moretuslei zullen in functie van de werken kort onderbroken zijn. Twee naastliggende straten worden nooit tegelijkertijd afgesloten, zodat de lokale bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
   
 • De Plantin en Moretuslei vanaf de Wilrijkstraat via het kruispunt met de singel tot net voorbij de Ring (op- en afrittencomplex Borgerhout) is een aparte projectzone, die in 2 grote deelfases wordt aangepakt in de zomervakanties van 2019 en 2020.

Renovatie complex Borgerhout: welke werken voeren we uit?

Met de vernieuwing van het oprittencomplex beoogt AWV een vlottere verkeersstroming en meer fietsveiligheid. Er komen brede fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de Singel komen ruime wachteilanden en tweerichtingsfietsoversteekplaatsen voor fietsers langs de Singel. Het kruispunt met het Ringfietspad wordt mee vernieuwd.

De gevaarlijke bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen. De afrit Borgerhout (3) wordt compacter ingericht. Op die manier zijn er minder conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers.

In de zomer van 2019 werd de noordkant van het complex heraangelegd, de zuidkant volgt in de zomer van 2020.


Kom slim naar Antwerpen

De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg naar de stad, de werken zullen dan ook voelbare verkeershinder veroorzaken in de ruime omgeving. Automobilisten houden best rekening met ernstige vertragingen en mogelijk filevorming tot op de Antwerpse ring (R1) en de Noordersingel/Binnensingel (R10). Informeer u voor u vertrekt en kijk op www.slimnaarantwerpen.be om op uw bestemming te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en zet uw reis verder met bus of tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.


Waarom dit project?

De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Dagelijks maken vele pendelaars en scholieren gebruik van deze route. Ze is dan ook de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad naar het historische centrum van de stad.

De huidige fietspaden zijn sterk verouderd, veel te smal en in slechte staat. Ook de talrijke kruispunten op de route zijn niet voorzien op de vele fietsers. Daarnaast telt de straat heel wat zijstraten waar het autoverkeer sommige gevallen nog voor de verkeerlichten kan afslaan. Dit alles zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties voor zowel fietsers, voetgangers en automobilisten.

Wat gebeurt er?

Op de volledige Plantin en Moretuslei, van aan de Quinten Matsijslei (excl. kruispunt) tot aan het Ringfietspad, verbreden we de fiets- en voetpaden, maken we de kruispunten overzichtelijker en compacter en krijgen de middenbermen meer groen. Ook de rijweg wordt mee vernieuwd. Voorafgaand aan deze werken wordt de riolering gedeeltelijk vernieuwd.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Over het hele tracé komen er fiets- en voetpaden van minstens 1,80 meter breed. Als er voldoende ruimte beschikbaar is, wordt het fietspad 2 meter breed. Naast het fietspad komt een strook van een halve meter als veiligheidszone tussen het fietsverkeer en het autoverkeer.

Overzichtelijke kruispunten

Een deel van de afslagen net voor de verkeerlichten (zogenaamde bypasses), namelijk aan de Kroonstraat, de Nottebohmstraat, het Singelkruispunt en de afrit van de Ring naar de Luitenant Lippenslaan verdwijnen en worden mee in de lichtenregeling opgenomen. Verder worden alle kruispunten overzichtelijker en compacter ingericht. Zo verkleint de oversteeklengte voor de fietsers.

Meer groen

De volledige straat wordt ook vergroend. Waar er voldoende ruimte beschikbaar is worden er bomen tussen de parkeervakken voorzien. Ook de huidige middenbermen worden voorzien van meer groen.

Belangrijke invalsweg

De straat blijft een belangrijke invalsweg voor zowel fietsers, automobilisten als voor het openbaar vervoer. Ook voor de brandweer en voor uitzonderlijk vervoer (tot 44 ton) blijft deze route belangrijk.

Het verkeer beschikt ook na de heraanleg over twee rijstroken in elke richting met tussen de twee richtingen een middenberm, afhankelijke van de beschikbare ruimte. De snelheid op de Plantin en Moretuslei blijft 50 km/uur. Er worden verschillende laad- en loszones voorzien. 

De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag. Enkel de busstop ter hoogte van de Provinciestraat komt, in de rijrichting naar de stad, voor het kruispunt te liggen. Ook nieuw is dat de bus halteert op de rijweg. Hier is het voetpad iets verhoogd zodat de reizigers makkelijk kunnen instappen. Ook de bussen voor het zwembad krijgen een stopplaats. Het openbaar vervoer zal in de toekomst stoppen op de rechtse rijstrook aan de voorziene bushaltes.

Aansluiting Provinciestraat

Samen met De Lijn wordt het braakliggende terrein op de hoek van de Provinciestraat en de Plantin en Moretuslei ingericht met een nieuwe tramhalte. Hierdoor kan de tram in een rechtere lijn het kruispunt oversteken vanuit de Rolwagenstraat. Zo wordt het kruispunt heel wat overzichtelijker voor alle gebruikers.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Renovatie brug Luitenant Lippenslaan (complex Borgerhout)

 • De brug over de Ring (1) krijgt een grondige renovatie en we leggen een nieuw wegdek aan op het kruispunt met de Singel (2).
 • We vernieuwen de fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de Singel komen ruime wachtzones en tweerichtingsfietsoversteken voor fietsers langs de Singel (3).
 • Ook het kruispunt van het Ringfietspad wordt mee vernieuwd (4).
 • De bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen (5), waardoor er minder conflicten ontstaan tussen afslaand verkeer en fietsers.
 • We vormen afrit 3 Borgerhout om tot een compacter kruispunt (6).

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden over de herinrichting van de Plantin en Moretuslei. Telkens als er nieuws te melden valt over het project, ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Vragen over de nutswerken?

Bjorn Bril – werfcoördinator
Bjorn.bril@fluvius.be
Tel: 078 35 35 34

Vragen over de riolerings- en wegeniswerken?

Zit u tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of hebt u andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468/03.53.84 (tijdens de kantooruren).